BAGAIMANA MENEGUR PEMERINTAH?

HADIS 9: BAGAIMANA MENEGUR PEMERINTAH?

Maksudnya: Iyyad bin Ghanm RA berkata: Sesungguhnya Rasulullah
SAW bersabda: Barangsiapa yang ingin menasihati Sultan (atau
pemimpin), maka janganlah dilakukan secara terang-terangan. Akan
tetapi pimpinlah tangannya, bawa dia ke tempat yang berasingan (dari
orang lain dan nasihatilah dia). Sekiranya dia menerima nasihat tersebut,
maka itulah yang terbaik. Namun sekiranya dia menolak nasihat tersebut,
maka dia telah menunaikan hak untuk menasihat pemimpin tersebut.
(Musnad Ahmad, no: 15333 – dinilai sebagai Sahih li Ghairihi oleh al-
Arna’ut)

TANGGUNGJAWAB MENEGUR PEMERINTAH

HADIS 8: TANGGUNGJAWAB MENEGUR PEMERINTAH

Maksudnya: Daripada Ummu Salamah RA isteri Baginda Nabi SAW,
daripada Rasulullah SAW Baginda bersabda: “Akan datang para
pemimpin, yang kamu ketahui (kemakrufannya/kebaikannya) dan kamu
ingkari (kemungkarannya). Barangsiapa yang membenci (kemungkaran
yang pemimpin lakukan), maka dia terlepas (dari dipertanggungjawab).
Barangsiapa saja yang mengingkari (kemungkarannya), maka dia akan
selamat. Akan tetapi, orang yang reda dan mengikuti mereka (maka
mereka akan menanggung dosa).” Para sahabat bertanya: “Apakah tidak
boleh kami perangi sahaja mereka ini?” Baginda menjawab: “Tidak boleh,
selagimana mereka menunaikan solat.” (Sahih Muslim, no: 1854)

LARANGAN MEMBANTU PEMIMPIN YANG ZALIM

HADIS 6: LARANGAN MEMBANTU PEMIMPIN YANG ZALIM

Maksudnya: Daripada Abu Said dan Abu Hurairah RA, mereka berkata
bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Pasti akan datang ke atas kamu (satu
zaman dimana) pemimpin-pemimpin mendekati manusia yang jahat,
mereka melengah-lengahkan solat (sehingga) di akhir waktunya.
Sekiranya kamu mendapati yang demikian itu dikalangan kamu, maka
janganlah kamu menjadi: pembantunya, pegawai keselamatannya,
pemungut cukai (buatnya) dan yang menjaga khazanah (mereka). (Sahih
Ibn Hibban, no: 4586 – dinilai Sahih oleh al-Albani)

PEMIMPIN MESTILAH KUAT DAN AMANAH

HADIS 5: PEMIMPIN MESTILAH KUAT DAN AMANAH

Maksudnya: Daripada Abu Zar RA dia berkata, aku bertanya kepada
Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah apakah Tuan tidak melantik aku
(menjadi pemimpin). Lalu Rasulullah memegang bahuku dengan
tangannya dan bersabda: Wahai Abu Zar, sesungguhnya aku lihat
engkau adalah lemah sedangkan kepimpinan itu adalah amanah. Dan
ia di hari kiamat nanti adalah satu kehinaan dan penyesalan melainkan
mereka yang memegangnya dengan haknya dan menunaikan hak-hak
yang terdapat ke atas kepimpinan tersebut. (Sahih Muslim, no: 1825)

PEMIMPIN PENIPU DIHARAMKAN SYURGA

HADIS 4: PEMIMPIN PENIPU DIHARAMKAN SYURGA

Maksudnya: Daripada Ma’qil bin Yasar al-Muzani RA, sesungguhnya
aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada seorang hamba
yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat sedangkan dia
mati dalam keadaan menipu rakyatnya melainkan Allah mengharamkan
baginya syurga. (Sahih Muslim, no: 142)

MENJADI PEMIMPIN ADALAH SATU PENYESALAN

HADIS 3: MENJADI PEMIMPIN ADALAH SATU PENYESALAN

Maksudnya: Daripada ‘Auf bin Malik RA, daripada Nabi SAW bersabda:
Sekiranya kamu mahu, aku akan jelaskan kepada kamu tentang apakah
itu kepimpinan. Lalu aku (‘Auf) bangun dan menyeru dengan suaraku
yang tinggi sebanyak tiga kali dan berkata: Apakah dia (kepimpinan itu)
wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun bersabda: (Kepimpinan
itu) Permulaannya adalah celaan, keduanya ia akan menjadi satu
penyesalan dan ketiganya ia adalah satu azab di hari kiamat kelak
melainkan buat pemimpin yang adil. Dan bagaimana seseorang boleh
berlaku adil dengan kerabatnya? (Musnad al-Bazzar, no: 2756;
Mu’jam al-Awsat li al-Tabrani, no: 6747 – Hadis Sahih)

LARANGAN MEMINTA-MINTA MENJADI PEMIMPIN

HADIS 2: LARANGAN MEMINTA-MINTA
MENJADI PEMIMPIN

Maksudnya: Daripada Abdul Rahman bin Samurah RA, dia berkata,
sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Wahai Abdul Rahman bin Samurah,
janganlah kamu meminta-minta untuk menjadi pemimpin.
Sesungguhnya sekiranya kamu diberikan setelah meminta-minta maka
kamu akan dibebankan (dengan bebanan kepimpinan), namun
sekiranya kamu diberi (jawatan) tanpa meminta-minta maka kamu akan
dibantu menghadapinya. (Sahih al-Bukhari, no: 7146

GILA KUASA ADALAH SATU PENYAKIT

Maksudnya: Daripada Abu Hurairah RA, daripada Nabi SAW bersabda:
Sesungguhnya kamu akan bersungguh mengejar kepimpinan
(jawatan), sedangkan ia akan menjadi satu penyesalan buat kamu di
hari akhirat. Maka yang sebaik-baiknya adalah yang memberi susuan
(pemimpin yang memberi kebaikan), dan yang seburuk-buruknya
adalah pemutus susu (iaitu kiasan buat pemimpin yang memutuskan
nikmat kepada rakyat).1 (Sahih al-Bukhari, no: 7148)

Create your website with WordPress.com
Get started