Design a site like this with WordPress.com
Mulakan

9 PENGARUH MAKSIAT MENURUT IBNU QOYYIM

9 PENGARUH MAKSIAT MENURUT IBNU QOYYIM

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولهُ فَإِنَّ لهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia akan mendapat (qazab )neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.” (QS: Surah Al-Jin 23)Juz’-29

MAKSIAT adalah lawan dari taat, istiqomah dan taqwa. Sikap wara’ adalah berhati-hati dari berbuat ma’siat. Perbuatan maksiat sangat banyak ragam dan macamnya.

Melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wata’ala dikira sebagai maksiat.demikian pula meninggalkan perkara yang diperintah dan diwajibkan oleh Allah juga dianggap sebagai maksiat.

Maka perbuatan dusta( berbohong), ghibah(mengumpat), mengadu domba, mencuri, berzina, minum arak, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, sihir, makan riba, makan harta anak yatim, durhaka kepada kedua orang tua, berjudi dan lain sebagainya semua itu dikira  sebagai perbuatan maksiat kepada Allah.

Orang yang berbuat maksiat adalah orang yang berbuat hal yang sia-sia, orang mensia-siakan waktu, yang berbuat jahat, pendosa, orang fasik dan orang yang mencampur aduk amal soleh dengan amal buruk.

Semua kriteria tersebut telah disebut di dalam Al-Qur’anul Karim.

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولهُ فَإِنَّ لهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia akan mendapat (qazab )neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.” (QS: Surah Al-Jin 23)Juz’-29.

Bila disebut Istilah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya – bermakna kufur dan berbuat fasik,

** Kegelisahan yang dirasakan bagi pelaku maksiat di dalam hatinya, (hatinya gelisah ) dan hilangnya ketenangan dari dalam hati

Awal mula Terjadinya Maksiat

Maksiat yang pertama kali terjadi di langit adalah karena adanya sifat dengki (hasud). Ini adalah maksiatnya Iblis ketika ia enggan bersujud kepada Adam alaihis salam, dan tidak mau melaksanakan perintah Allah serta menyombongkan diri, maka dari itu ia dihukumi sebagai golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu Wata’ala.

Maksiat yang pertama kali terjadi di bumi adalah maksiat yang dilakukan putra Adam( nabi Adam), ketika ia membunuh saudaranya  juga terjadi karena sifat dengki. Ketika mereka berdua mempersembahkan qurban untuk Allah Subhanahu Wata’ala. Qurban yang pertama diterima sedangkan qurban yang lain ditolak oleh Allah, maka yang qurbannya ditolak muncul sifat dengkinya kepada saudaranya yang diterima qurbannya sehingga ia membunuhnya.(Qabil dan Habil )

Pengaruh Maksiat dalam Kehidupan

Di dalam Kitab Al-Jawabul Kafi, Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah merinci kesan-kesan buruk dari akibat perbuatan dosa dan maksiat terhadap kehidupan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Diantaranya;

 1. Terhalang untuk mendapatkan keberkatan ilmu. Ilmu adalah cahaya yang dinyalakan Allah di dalam hati seorang hamba, dan maksiat mematikan cahaya tersebut.
 2. Kegelisahan yang dirasakan pelaku maksiat di dalam hatinya, dan hilangnya ketenangan dari dalam hati.
 3. Allah akan mempersulit setiap urusan dalam hidupnya.
 4. Menimbulkan sifat lemah baik pada agama dan badannya, sehingga pelaku maksiat  terasa berat dan malas untuk melakukan ketaatan.
 5. Maksiat menghilangkan keberkatan umur dan melenyapkan kebaikannya.
 6. Maksiat akan menghalangi seseorang dari taubat kepada Allah dan pelaku maksiat akan menjadi ‘tawanan’ bagi syaitan yang menguasainya.
 7. Maksiat yang dilakukan berulang-ulang akan menanamkan rasa cinta terhadap maksiat itu sendiri di dalam hati, sehingga pelaku maksiat akan merasa bangga dengan maksiat yang dia lakukan.
 8. Maksiat akan menghinakan dan menjatuhkan kedudukan seorang hamba di hadapan Tuhannya.
 9. Maksiat mendatangkan laknat Allah dan Rasul-Nya

10.Maksiat dan dosa boleh melenyapkan nikmat dan mendatangkan                       bencana.

11.Maksiat akan menutup mata hati, menyebabkan kerasnya hati, dan                    pelakunya dianggap sebagai orang yang lalai.- Maksiat akan                           melahirkan kehinaan

14 TANDA ORANG BAHAGIA DUNIA-AKHIRAT

14 TANDA ORANG BAHAGIA DUNIA-AKHIRAT

14 Tanda Orang Bahagia Dunia-Akhirat .Kebahagiaan utuh dicapai dengan penghambaan mutlak  kepada Allah, berbuat baik kepada sesama dan alam sekitar.

Demikian pula orang-orang yang akan bahagia di akhirat kelak. Bahkan, tidak hanya di akhirat, di dunia pun mereka akan berbahagia. Berkenaan dengan tanda-tanda ini,

Firman Allah dalam Al-Qur’an.

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna. dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara shalatnya,” (QS al-Mukminun [23]: 1-9).

Selain itu, Syekh al-Samarqandi dalam Tanbih al-Ghafilin juga menyebutkan 11 tanda orang yang akan berbahagia. Sebagian di antaranya sama dengan tanda yang telah disebutkan dalam ayat di atas. Sehingga bila dipadukan, jumlahnya menjadi 14 tanda. (Lihat: Tanbih al-Ghafilin, [Surabaya: Harisma], hal. 70).

Namun, keempat belas tanda ini tidak serta merta berdiri sendiri kecuali di atas keimanan yang kukuh dan ketakwaan yang kuat.

Pertama:

Senantiasa memelihara shalat lima waktu dengan khusyu’.

Hal ini juga sejalan dengan perintah Allah dalam ayat yang lain, “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu,” (QS al-Baqarah [2]: 238). Perintah ini pun tak bisa disepelekan karena shalat merupakan amal hamba yang pertama kali dihisab atau dipertanggungjawaban pada hari Kiamat.

 Usai amal shalatnya diperiksa, barulah amal-amal yang lain.

Kedua:

Menjaukan diri dari hal-hal yang tidak berguna, baik dalam tindakan maupun dalam pembicaraan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menyatakan, “Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tak bermakna,” (HR Ahmad). Dalam hadis lain, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga berpesan, “Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik atau diam,” (HR Malik).

 Ketiga:

Menunaikan zakat bila harta sudah mencapai nisab, baik zakat fitrah maupun zakat harta.

Kendati belum mampu berzakat, masih bisa bersedekah, berhibah, berinfak, berwakaf, memberi hadiah, menyumbang, dan seterusnya.

Keempat:

Menjaga kemaluan kecuali kepada pasangan yang sah.

 Sayangnya, menjaga kemaluan ini sudah banyak diabaikan. Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengingatkan ancamannya, “Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah, setelah syirik, kecuali dosa seorang lelaki yang menumpahkan spermanya pada rahim wanita yang tidak halal baginya,” (Ibnu Abi al-Dunya).

Kelima:

Selalu menjaga amanat yang diberikan dan janji yang telah disampaikan.

Amanat sendiri mencakup semua yang telah diberikan Allah untuk dipertanggungjawabakan, seperti usia, harta, ilmu, jabatan, keluarga, keturunan, dan sebagainya.

Keenam:

Zuhud terhadap dunia dan cinta terhadap akhirat.

Ia menyadari bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Karena itu, segala sesuatu yang ia lakukan diorientasikan untuk kehidupan akhirat. Namun, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan menjadikan dunia sebagai sarana meraih kebahagiaan yang lebih besar dan abadi. Sedangkan dunia yang sekiranya mencelakakan dan tak akan mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat ditinggalkan.

 Ketujuh:

Mencurahkan seluruh perhatiannya kepada ibadah dan membaca Al-Qur’an.

 Apa pun yang dilakukannya harus bernilai ibadah. Mulai dari mencari nafkah, menikah, mengurus keluarga, mendidik anak, makan, minum, sampai tidur, dilakukan dan diniatkan dengan tulus agar bernikai pahala di sisi Allah. Apalagi amaliah yang berbentuk ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya. Tidak ada waktu luang kecuali diisi dengan hal-hal bermanfaat, seperti membaca Al-Qur’an. Ia sadar Al-Qur’an kelak akan memberi syafaat atau pertolongan bagi pembacanya, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “Bacalah Al-Qur’an oleh kalian! Sebab, pada hari Kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pemilik (pembaca)-nya,” (HR Ahmad). Mengutip pernyataan Abdullah ibn Abi Zakariya, Ibnu Abi Ashim menuturkan, orang yang banyak bicaranya, banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya, sedikit sifat wara‘-nya. Orang yang sedikit sifat wara‘-nya, mati hatinya. Orang yang mati hatinya, diharamkan Allah ke dalam surga.

Kelapan:

Bersikap wara’ atau berhati-hati dari segala perkara haram, baik yang banyak maupun yang sedikit.

 Jangankan yang haram, yang halal pun sudah dibatasi dan syubhat sudah dihindari. Dalam hadis disebutkan, siapa pun yang menjauhi perkara syubhat, sejatinya telah membebaskan agama dan kehormatan dirinya. Sebab, orang yang telah berani mengambil perkara syubhat akan terjatuh kepada perkara haram.

Kesembilan:

Bersahabat dengan orang-orang saleh.

 Bahkan, persahabatan ini juga akan berlanjut hingga hari akhir. Salah satu hadis Rasulullah menyatakan, “Sesungguhkan engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai.” Artinya, jika seseorang cinta kepada orang saleh, maka kelak ia akan dibangkitkan bersama orang-orang saleh. Demikian pula sebaliknya. Selain itu, bersahabat dengan orang-orang saleh juga termasuk pelembut dan pengobat hati. Sementara pelembut hati lainnya adalah membaca Al-Qur’an dengan penuh penghayatan, sering berpuasa mengosongkan perut, senantiasa bangun malam, dan merendahkan diri kepada Allah di waktu sahur.

 Kesepuluh:

 Bersikap tawaduk, rendah hati, dan tidak sombong.

Sungguh jelas apa yang disampaikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadisnya, “Siapa saja yang ruhnya meninggalkan jasad, dalam keadaan terbebas dari tiga hal, maka ia masuk surga. Ketiganya adalah kesombongan, kedengkian, dan hutang,” (HR al-Darimi). Dalam hadis lain ditegaskan, tidaklah seseorang meninggal dan dalam hatinya ada sifat sombong walau hanya seberat biji sawi, maka ia tidak halal mencium aroma surga.

 Kesebalas:

Bersikap murah hati dan dermawan.

 Sebab, orang yang murah hati itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari sesama, dan dekat dengan api neraka. Sehingga orang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Dengan pesan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan al-Tirmidzi.

 Keduabelas:

Bersikap penyayang kepada sesama makhluk Allah.

Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “Sayangilah mereka yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayang oleh mereka yang ada di langit.” Dan yang lebih istimewa, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Dzat yang maha penyayang.

Ketigabelas :

Memberi manfaat kepada sesama makhluk.

Sungguh mulia orang yang selalu memberi manfaat kepada sesama. Selain dicap sebagai manusia terbaik, juga dimasukkan ke dalam golongan hamba yang paling dicintai Allah. Ingatlah, amal yang paling dicintai Allah adalah memberikan kebahagiaan kita berikan kepada seorang muslim, bantu meringankan kesulitannya, melunasi hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Bahkan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda, “Bila aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi satu kebutuhannya, maka lebih aku sukai daripada beri’tikaf di masjidku (Masjid Nabawi) selama satu bulan. Siapa saja yang berjalan bersama saudaranya dalam satu kebutuhannya, hingga ia siap membantunya, maka Allah akan menetapkan telapak kakinya pada hari dimana banyak telapak kaki tergelincir,” (HR al-Thabrani).

Keempat belas:

Selalu mengingat kematian,

sebagaimana yang disampaikan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan,” yakni: kematian. Mari kita bandingkan mereka yang lalai kepada kematian dan mereka yang ingat kepada kematian. Mereka yang lalai umumnya malas dalam beribadah, ceroboh dalam bertindak, tak peduli akan kewajiban sendiri dan hak orang lain, tak pandang bulu dalam perkara haram, dan seterusnya.

Namun tidak demikian halnya yang ingat kepada kematian. Mereka sadar sekecil apa pun yang mereka perbuat akan dipertanggungjawabkan dan diperlihatkan balasannya. “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat sawi pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar sawi pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula,” (QS al-Zalzalah [99]: 9). Itulah tanda-tanda orang yang akan meraih kebahagiaan, baik di dunia mahupun di akhirat.

 Sementara tanda-tanda orang yang akan celaka adalah kebalikan dari tanda-tanda di atas, seperti melalaikan shalat, sibuk dengan hal-hal yang tak bermakna, tidak menjaga kemaluan, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Wallahu ‘alam. Ustadz M. Tatam Wijaya, Alumni PP Raudhatul Hafizhiyyah Sukaraja-Sukabumi, Pengasuh Majelis Taklim “Syubbanul Muttaqin” Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat.

Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/110128/14-tanda-orang-bahagia-dunia-akhirat

15 CARA MENSYUKURI NIKMAT ALLAH SWT

15 CARA MENSYUKURI NIKMAT ALLAH SWT

Allah Subhanahu wa Ta’ala sudah begitu banyak memberikan nikmat untuk para hamba-Nya. Akan tetapi, apakah kamu sudah merenungkan semua nikmat pemberian dari Allah tersebut?. Jika kita coba merenungi, maka bisa ditemukan begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita semua seperti contohnya nikmat kesehatan sehingga kita bisa menggerakan tubuh untuk beraktivitas sampai pada nikmat Iman dan Islam.

“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [Qs. An Nahl: 18].

Selain itu ada pula dalil di dalam Al – Qur’an tentang pentingnya mensyukuri nikmat Allah SWT, yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya kalian menyembah.” [QS Al Baqarah: 172]

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta’ala berikan untuk kita dan pada ulasan kali ini, akan kami berikan ulasan selengkapnya mengenai cara mensyukuri nikmat Allah untuk kamu.

 1. Mensyukuri Dengan Menggunakan Hati

Mensyukuri dengan hati dilakukan dengan mengakui dan meyakini jika semua nikmat yang kita rasakan hanya semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dan kita sebagai manusia hanya menjadi perantara sehingga segala sesuatu bisa terjadi atas kehendak-Nya. Dengan bersyukur dalam hati, kita akan merasakan ketulusan dari nikmat yang telah Allah SWT berikan baik nikmat iman, ihsan, dan islam selama hidup.

2.Mensyukuri Dengan Lisan

Seorang hamba yang mensyukuri, maka lisannya akan senantiasa dipergunakan untuk dzikir serta mengucapkan Alhamdulillah yang dilakukan sebagai bentuk pujian atas nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Selain itu, berbicara tentang nikmat yang diberikan Allah pada orang lain juga menjadi bentuk dari rasa syukur serta pengakuan pada Allah. Ini semua dilakukan tidak untuk membanggakan diri sendiri dan menyebabkan rasa iri untuk orang lain. Kemudian, mensyukuri dengan lisan bukanlah suatu perbuatan Riya, karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa mengucap syukur secara lisan adalah Riya.

baca juga:

Mensyukuri dengan anggota tubuh adalah melakukan banyak ketaatan pada Allah dan tidak memakai anggota tubuh untuk tujuan kemaksiatan. Mata hanya di pakai untuk melihat hal baik, telinga hanya di pakai untuk mendengar yang bermanfaat dan anggota tubuh lain hanya digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta’ala sekaligus menjalankan perkara yang sudah diwajibkan Allah dan menjadi sunnah Rasulullah.

Semua anggota tubuh yang sudah diberikan Allah hanya dipakai untuk menunjukkan ketaatan dan mempergunakan semua nikmat tersebut untuk beramal shalih beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

 • 4-Mensyukuri Dengan Lidah

Mensyukuri nikmat Allah dengan lidah bisa dilakukan dengan cara memperbanyak ucapan Alhamdulillah dan wasysyukru lillah. Cara mensyukuri nikmat yang sudah Allah dengan lidah berikutnya adalah dengan tafakkur pada Allah SWT, pandangan mata batin jika Allah merupakan Sang Maha Pemberi nikmat itu serta bersifat qana’ah yakni untuk urusan duniawi melihat ke bawah dan urusan agama melihat ke atas.

Berpikirlah secara positif pada semua nikmat yang telah Allah berikan, sebab pada dasarnya, nikmat merupakan bentuk ujian dari pandai tidaknya kita untuk bersyukur. Sebab banyak orang hanya ingat Allah di kala susah yang merupakan ujian, namun sering lupa akan Allah saat mendapat ujian dengan nikmat kesenangan.

 • 5-Mensyukuri Dengan Amal Perbuatan

Mensyukuri dengan amal perbuatan bisa dilakukan dengan ketaatan kita hamba-Nya saat melaksanakan semua yang sudah diperintahkan serta menjauhi semua larangan-Nya. Perintah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan menunaikan semua perintah Allah yang bersifat wajib, sunnah dan juga mubah.

 • 6-Mensyukuri Dengan Memuji Allah

Cara mensyukuri nikmat Allah berikutnya adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta’ala atas semua karunia yang sudah diberikan pada kita. Ini bisa dilakukan dengan memanjatkan puji syukur serta menceritakannya secara lahir, sebab dengan mengingat dan menceritakan nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka akan mendorong kita untuk lebih bersyukur.

 • 7-Mensyukuri Dengan Menjaga Kesehatan

Mensyukuri dengan menjaga kesehatan badan bisa dilakukan dengan menghindari rokok serta minuman keras. Kedua hal tersebut adalah mudharat dan akan memberikan banyak masalah kesehatan untuk tubuh kita. Selain itu, janganlah berjudi sebab ini adalah haram hukumnya yang akan menyebabkan seseorang bisa menjadi stress bahkan mengalami stroke.

8-Mensyukuri Dengan Pola Hidup Sehat

Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan cara menjaga makan, istirahat sekaligus berolahraga yang merupakan bagian dari pola hidup sehat. Dengan menjalankan pola hidup sehat ini juga merupakan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat sehat di dalam Islam yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

 • 9-Mensyukuri Dengan Menjaga Kebersihan

Islam juga menaruh perhatian lebih dalam urusan menjaga kesehatan serta mensyukuri nikmat sehat yakni dengan cara selalu menjaga kebersihan. Ini senada dengan anjuran menjaga kebersihan yakni “Annadha fatu minal iman” yang berarti kebersihan adalah sebagian dari iman.

Menjaga kebersihan bisa dilakukan dengan berusaha meraih kesehatan serta bagian dari begitu banyak ulasan kesehatan. Dengan memiliki fisik sehat, maka otomatis kita akan lebih khusyuk saat beribadah, fokus saat bekerja dan belajar, lebih memperdalam amanah sekaligus lebih total dalam mengerjakan segala urusan.

10-Mensyukuri Dengan Taat Beribadah

Salah satu bentuk nyata mensyukuri nikmat Allah adalah dengan meningkatkan ibadah dan bukan sebaliknya yakni berbuat lebih banyak kemaksiatan, sebab pada dasarnya, merealisasikan segala macam amal shalih merupakan bentuk dari mensyukuri nikmat Allah.

11-Mensyukuri Dengan Senyuman

Senyum menjadi salah satu bentuk ucapan syukur atas semua nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Selain itu, senyuman juga akan memberikan energi positif untuk banyak orang lain sehingga bisa ikut merasakan nikmat Allah yang sudah diberikan pada kita.

baca juga:

Mengadakan sebuah acara syukuran menjadi bentuk dari wujud ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta’ala saat ada hajat yang kita inginkan tercapai. Hal ini dilakukan untuk ucapan rasa berterima kasih kita pada Allah karena sudah membuat terlaksana sesuatu yang kita inginkan.

13-Mensyukuri Dengan Harta

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan menggunakan harta seperti belajar, mengamalkan serta berdakwah ajaran Islam, berjihad untuk membela Islam dan kaum muslim yang dibutuhkan, membangun masjid dan mushola, membangun sarana pendidikan, membantu kaum fakir miskin dan orang terlantar. Ini semua dapat dilakukan untuk memanjatkan rasa syukur pada Allah atas segala nikmat yang sudah Ia berikan untuk kita.

14-Mensyukuri Dengan Zakat dan Menunaikan Haji

Cara mensyukuri nikmat Allah berikutnya adalah dengan mengeluarkan zakat serta menunaikan ibadah haji jika mampu dan sudah memenuhi segala syarat wajibnya. Alangkah baiknya jika kita menggunakan harta benda yang kita miliki untuk lebih meningkatkan zakat dan menunaikan ibadah haji sebagai salah satu bentuk syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala.

15Mensyukuri Dengan Kegiatan Sosial

Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta’ala berikutnya adalah dengan memperbanyak kegiatan yang berhubungan dengan sosial dari mulai hal yang sederhana seperti membersihkan lingkungan sekitar yang juga menjadi bentuk sujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan untuk kita.

Artikel terkait:

Cara Menumbuhkan Rasa Syukur

Untuk lebih menumbuhkan perasaan syukur yang lebih mendalam pada Allah Subhanahu wa Ta’ala, ada banyak cara yang bisa dilakukan, yakni:

 • Merenung dan bukan membayangkan
 • Melihat yang memberi nikmat, bukan ukuran besar kecilnya nikmat yang diberikan. “Jika engkau mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lihat besar kecilnya nikmat, tapi
  lihatlah yang memberi nikmat (Rabbul ’alamin)”.
 • Melihat yang berada di bawah kita.
 • Mengingat keutamaan syukur sebab orang beriman akan yakin jika bersyukur pada Allah maka akan mendapat kenikmatan.
 • Menyadari jika yang mampu memberikan hidayah bersyukur hanya Allah semata.

Demikian pembahasan lengkap dari kami kali ini tentang beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan untuk kita semua. Semoga bisa bermanfaat dan memperdalam wawasan kamu tentang Islam.Top of Form

Bottom of Form

DOA MAJLIS SERAH TERIMA TUGAS

DOA MAJLIS SERAH TERIMA TUGAS  PEGAWAI TURUS D9

____________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمـنِ الرَّحِيْمِ

ا اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

يَا اَللهُ يَا مَالِكُ ياَ قُدُّوْسُ

KAMI BERSYUKUR KE HADRAT-MU YA ALLAH DI ATAS LIMPAH KURNIA-MU,  KAMI DAPAT BERHIMPUN PADA PAGI  YANG PERMAI INI BERSEMPENA DENGAN MAJLIS SERAH TERIMA TUGAS DIANTARA YDH DSP ZULKARNAIN SAMSUDDIN, PT D9      DENGAN YDH ASP HJ. ZULKEFLI BIN DOLLAH,  DENGAN DISAKSIKAN OLEH YDH ACP WAN KHAIRUDDIN BIN HJ. IDRIS, KETUA JABATAN SIASATAN JENAYAH.  SEMOGA DENGAN UPACARA SERAH TERIMA TUGAS INI, AKAN TERUS MEMANTAPKAN LAGI PENGURUSAN JABATAN KAMI, DEMI MENJAYAKAN CITI-CITA, MISI DAN VISI PASUKAN POLIS DIRAJA MALAYSIA.

                                        يَا اَلله يَا كَرِيمُ

YA ALLAH, YA TUHAN KAMI, JADIKANLAH MAJLIS INI SEBAGAI DORONGAN DAN RANGSANGAN KEPADA KAMI UNTUK MENINGKATKAN LAGI DAYA USAHA SERTA ILTIZAM YANG CEMERLANG DALAM PERKHIDMATAN PASUKAN POLIS DIRAJA MALAYSIA DEMI KEBAIKAN DIRI AGAMA BANGSA DAN NEGARA YANG TERCINTA

يَا اَللهُ يَا رَشِيْدُ

 YA ALLAH,  TUHAN YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG,  KAMI MEMOHON AGAR SENTIASA DIPERTINGKATKAN DAN DI SEMATKAN DI DALAM HATI DAN JIWA KAMI SIFAT JUJUR, IKHLAS DAN AMANAH SERTA SEMANGAT BEKERJA YANG GIGIH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS YANG TELAH DIAMANAHKAN.

YA ALLAH, JADIKANLAH DIRI KAMI DIKALANGAN YANG JUJUR DAN IKHLAS AGAR KAMI DAPAT MEMPERTINGKATKAN MUTU KERJA KAMI DAN TAHAP AMAL IBADAH KAMI UNTUK KECEMERLANGAN DI DUNIA DAN KESEJAHTERAAN DI AKHIRAT.

يَا اَللهُ يَا شَكُوْرُ

YA ALLAH, BUKAKANLAH PINTU HATI KAMI UNTUK MENJADI MANUSIA YANG  SEMPURNA, TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL, MANUSIA YANG BERJIWA WAJA, SENTIASA SANGGUP MENGHADAPI RINTANGAN, DUGAAN DAN CABARAN DEMI MENJANA DAN MEMARTABATKAN AGAMA, BANGSA DAN NEGARA MALAYSIA YANG TERCINTA.

JADIKANLAH KHIDMAT BAKTI KAMI INI SEBAGAI SATU IBADAH YANG DICONTOHI DAN DISEGANI, ERATKANLAH KASIH SAYANG DI KALANGAN KAMI, LIMPAHKANLAH CAHAYA PETUNJUK UNTUK KAMI TERUS MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB DENGAN ADIL  DEMI  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN NEGARA. 

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا وَلاَ تَجْعَلْ فِيْنَا وَلاَ مَعَنَا شَقِيًّا وَلاَ مَطْرُوْدًا وَلاَ مَحْرُوْمًا.

YA ALLAH, JADIKANLAH PERHIMPUNAN KAMI INI SEBAGAI SATU PERHIMPUNAN YANG DIRAHMATI DAN PERPISAHAN KAMI PULA SELEPAS INI SEBAGAI SATU PERPISAHAN YANG DIBERKATI DAN DILINDUNGI. JAUHKANLAH KAMI DARI SEGALA BALA BENCANA KEBINASAAN DAN KEROSAKAN DAN APA-APA PERKARA YANG MENJAUHI KAMI DARIPADA RAHMAT-MU.

{رَبَّنَا ءَاتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ اْلأَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ  وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

 وَالْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. }

DOA PERHIMPUNAN BULANAN KONTINJEN KELANTAN

DOA PERHIMPUNAN BULANAN KONTINJEN KELANTAN __________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمـنِ الرَّحِيْمِ

ا اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

يَا اَلله ُ يَا مَالِكُ ياَ قُدُّوْسُ

KAMI BERSYUKUR KE HADRAT-MU YA ALLAH DI ATAS LIMPAH KURNIA-MU KAMI DAPAT BERHIMPUN PADA PAGI  YANG PERMAI INI BERSEMPENA DENGAN PERHIMPUNAN BULANAN IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN KELANTAN.

يَا اَلله ُ يَا كَرِيمُ

KAMI MENADAH  TANGAN MEMOHON DOA  RESTU DARI-MU, BERKATILAH PEKERJAAN KAMI, SATUKAN DAN PERTEGUHKANLAH HATI-HATI KAMI DI BAWAH KEREDHAAN-MU. LAHIRKANLAH PERASAAN PERSAUDARAAN, BERKASIH SAYANG, BERMUAFAKAT DAN SALING HORMAT MENGHORMATI SESAMA KAMI.

TANAMKANLAH KE DALAM JIWA KAMI SIFAT SABAR DAN TEKUN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN SENTIASA AMANAH DI DALAM SEGALA URUSAN YANG TELAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA KAMI.

يَا اَلله ُ يَا شَكُوْرُ

YA ALLAH, BUKAKANLAH PINTU HATI KAMI UNTUK MENJADI MANUSIA YANG  SEMPURNA, TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL, TAAT KEPADA ARAHAN KETUA, MANUSIA YANG BERJIWA WAJA, SENTIASA SANGGUP MENGHADAPI RINTANGAN, DUGAAN DAN CABARAN DEMI MENJANA DAN MEMARTABATKAN AGAMA, BANGSA DAN NEGARA MALAYSIA YANG TERCINTA.      

يَا اَلله ُ يَا رَشِيْدُ

JADIKANLAH KHIDMAT BAKTI KAMI INI SEBAGAI SATU IBADAH YANG DICONTOHI DAN DISEGANI, ERATKANLAH KASIH SAYANG DI KALANGAN KAMI, LIMPAHKANLAH CAHAYA PETUNJUK UNTUK KAMI TERUS MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB DENGAN ADIL  DEMI  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN NEGARA. 

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا وَلاَ تَجْعَلْ فِيْنَا وَلاَ مَعَنَا شَقِيًّا وَلاَ مَطْرُوْدًا وَلاَ مَحْرُوْمًا.

YA ALLAH, JADIKANLAH PERHIMPUNAN KAMI INI SEBAGAI SATU PERHIMPUNAN YANG DIRAHMATI DAN PERPISAHAN KAMI PULA SELEPAS INI SEBAGAI SATU PERPISAHAN YANG DIBERKATI DAN DILINDUNGI. JAUHKANLAH KAMI DARI SEGALA BALA BENCANA KEBINASAAN DAN KEROSAKAN DAN APA-APA PERKARA YANG MENJAUHI KAMI DARIPADA RAHMAT-MU.

{رَبَّنَا ءَاتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ اْلأَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

 وَصَلَّى الله ُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ  وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

 وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. }ِ

DOA PEMAKAIAN PANGKAT

DOA PEMAKAIAN PANGKAT PEGAWAI KANAN D/ANGGOTA PDRM KONTINJEN KELANTAN

____________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمـنِ الرَّحِيْمِ

ا اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

يَا اَلله ُ يَا مَالِكُ ياَ قُدُّوْسُ

KAMI BERSYUKUR KE HADRAT-MU YA ALLAH DI ATAS LIMPAH KURNIA-MU KAMI DAPAT BERHIMPUN PADA PAGI  YANG PERMAI INI BERSEMPENA DENGAN MAJLIS PEMAKAIAN PANGKAT PEGAWAI KANAN DAN ANGGOTA PDRM KONTINJEN KELANTAN.

يَا اَلله ُ يَا كَرِيمُ

YA ALLAH, YA TUHAN KAMI, JADIKANLAH MAJLIS INI SEBAGAI DORONGAN DAN RANGSANGAN KEPADA KAMI UNTUK MENINGKATKAN LAGI DAYA USAHA SERTA ILTIZAM DALAM PERKHIDMATAN PASUKAN POLIS DIRAJA MALAYSIA DEMI KEBAIKAN DIRI AGAMA BANGSA DAN NEGARA YANG TERCINTA

يَا اَلله ُ يَا رَشِيْدُ

 YA ALLAH,  TUHAN YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG, SEMOGA DENGAN KURNIAAN KENAIKAN PANGKAT YANG TELAH DIANUGARAHKAN, KAMI MEMOHON AGAR SENTIASA DIPERTINGKATKAN DAN DI SEMATKAN DI DALAM HATI DAN JIWA KAMI SIFAT JUJUR, IKHLAS DAN AMANAH SERTA SEMANGAT BEKERJA YANG GIGIH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS YANG TELAH DIAMANAHKAN.

YA ALLAH, LINDUNGILAH DIRI KAMI DARI SIFAT LESU DAN MALAS, TIDAK PEKA TERHADAP TUGAS,JADIKANLAH DIRI KAMI DIKALANGAN YANG JUJUR DAN IKHLAS AGAR KAMI DAPAT MEMPERTINGKATKAN MUTU KERJA KAMI DAN TAHAP AMAL IBADAH KAMI NUNTUK KECEMERLANGAN DI DUNIA DAN KESEJAHTERAAN DI AKHIRAT.

يَا اَلله ُ يَا شَكُوْرُ

YA ALLAH, BUKAKANLAH PINTU HATI KAMI UNTUK MENJADI MANUSIA YANG  SEMPURNA, TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL, MANUSIA YANG BERJIWA WAJA, SENTIASA SANGGUP MENGHADAPI RINTANGAN, DUGAAN DAN CABARAN DEMI MENJANA DAN MEMARTABATKAN AGAMA, BANGSA DAN NEGARA MALAYSIA YANG TERCINTA.

JADIKANLAH KHIDMAT BAKTI KAMI INI SEBAGAI SATU IBADAH YANG DICONTOHI DAN DISEGANI, ERATKANLAH KASIH SAYANG DI KALANGAN KAMI, LIMPAHKANLAH CAHAYA PETUNJUK UNTUK KAMI TERUS MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB DENGAN ADIL  DEMI  KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN NEGARA. 

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا وَلاَ تَجْعَلْ فِيْنَا وَلاَ مَعَنَا شَقِيًّا وَلاَ مَطْرُوْدًا وَلاَ مَحْرُوْمًا.

YA ALLAH, JADIKANLAH PERHIMPUNAN KAMI INI SEBAGAI SATU PERHIMPUNAN YANG DIRAHMATI DAN PERPISAHAN KAMI PULA SELEPAS INI SEBAGAI SATU PERPISAHAN YANG DIBERKATI DAN DILINDUNGI. JAUHKANLAH KAMI DARI SEGALA BALA BENCANA KEBINASAAN DAN KEROSAKAN DAN APA-APA PERKARA YANG MENJAUHI KAMI DARIPADA RAHMAT-MU.

{رَبَّنَا ءَاتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ اْلأَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

 وَصَلَّى الله ُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ  وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

 وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. }ِ

DOA TAKLIMAT PENUGASAN OPS ICE BREAKER BERSEPADU


DOA TAKLIMAT PENUGASAN OPS ICE BREAKER BERSEPADU KP/KN BIL 5/2020.  PADA 5/2/2020  JAM 5.00 PETANG. DI DEWAN TAN SRI FUZI IPK KN.

ﺒــﺴــــﻢ ﺍﷲ ﺍﻠـﺮﺣـﻣـﻦ ﺍﻠـــﺮ ﺣـــﻴـــﻢ

ﺍﻠــﺤـﻤﺪ ﷲ ﺮﺐ ﺍﻠـﻌـﺎﻠـﻤــﻳـﻦ ﻮﺍﻠـﺻـﻼﺓ ﻮﺍﻠـﺴﻼﻢ ﻋـﻠﻰ أﺸـﺮﻒ ﺍﻷ ﻨﺒـﻴﺎﺀ ﻮﺍﻠﻤــﺮﺴـﻠـﻴـــﻦ  ﺴـﻴـﺪ ﻨـﺎ ﻣـﺤـﻤـﺩ ﻮﻋـﻠﻰ ﺍﻠـﻪ ﻮﺻﺣـﺒـﻪ ﺃﺠـﻤـﻌـﻳـﻦ.

ﺍﻠـﻠـﻬـﻢ ﺍﻔـﺘـﺢ ﻋـﻠـﻴـﻨﺎ ﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠـﺧـﻴـﺮ ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠﺒـﺮﻛـﺔ  ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠـﻧـﻌـﻣﺔ ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ

ﺍﻠـﺮﺯﻖ ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠﻘـﻮﺓ ﻮﺍﻠــﺴـﻼ ﻤـﺔ ﻮﺍﻠـﺟـﻨـﺔ٠

ﻴــﺎﺍﷲ ﻴـﺎ ﺮﺤـﻤـﻦ ﻴـﺎ ﺮﺣـﻴﻢ

KAMI BERSYUKUR KE HADRAT MU,  DI ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT SERTA DIBERIKAN KEIZINAN,  DI PETANG YANG BERBAHAGIA INI,  DAPATLAH KAMI BERHIMPUN DALAM PENUGASAN OPS  ICE BREAKER BERSEPADU KP/KN BIL 5/2020.  PADA KALI INI, DILIMPAHI DENGAN KEBERKATAN DAN KEREDHAAN DARIPADA- MU YA ALLAH.

KURNIAKANLAH KAMI ILHAM  YANG TERBAIK, LINDUNGILAH KAMI DARI SEGALA PERKARA YANG MERUMITKAN DAN KAMI MEMOHON KEKUATAN, PERTOLONGAN, BIMBINGAN  DAN PETUNJUK,  UNTUK MEMBANTERASKAN DAN MEMERANGI JENAYAH DADAH  DEMI KESELAMATAN , KEAMANAN DAN KETENTERAMAN TANAH AIR TEGUH TERPELIHARA.

يَا اَلله ُ يَا شَكُوْرُ

YA ALLAH, SELAMATKANLAH KAMI PADA SETIAP WAKTU DAN KETIKA, TIDAK KIRA DI MANA JUA KAMI BERADA. SELAMATKANLAH NEGERI DAN NEGARA KAMI, DARI SEBARANG PERLAKUAN JENAYAH,  HURU HARA,WABAK,BALA BENCANA,  ANCAMAN MUSUH YANG BOLEH MENGGUGAT KESTABILAN NEGARA, KEHARMONIAN HIDUP RAKYAT JELATA SEMOGA HIDUP KAMI DIDALAM SEJAHTERA AMAN DAMAI SEPANJANG MASA.

KURNIAKANLAH KAMI KEKUATAN IMAN, KEKUATAN FIZIKAL DAN MENTAL,SUPAYA KAMI DAPAT MELAKSANAKAN TUGASAN DENGAN JAYA,BERKESAN DAN DIBERKATI

يَا اَلله ُ يَا قَهَّارُ

BUKAKANLAH PINTU HATI KAMI UNTUK MENJADI MANUSIA YANG  SEMPURNA, TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL, TAAT KEPADA ARAHAN KETUA, MANUSIA YANG BERJIWA WAJA, SENTIASA SANGGUP MENGHADAPI RINTANGAN, DUGAAN DAN CABARAN DEMI MENJANA DAN MEMARTABATKAN AGAMA, BANGSA DAN NEGARA .

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا

وَلاَ تَجْعَلْ فِيْنَا وَلاَ مَعَنَا شَقِيًّاوَلاَ مَطْرُوْدًا وَلاَ مَحْرُوْمًا.

YA ALLAH, JADIKANLAH MESYUARAT KAMI INI SEBAGAI SATU  MESYUARAT  YANG DIRAHMATI DAN PERPISAHAN KAMI PULA SELEPAS INI SEBAGAI SATU PERPISAHAN YANG TERPELIHARA DARIPADA SIFAT-SIFAT MAZMUMAH LAGI TERKEJI.

ﺮﺒـﻨـﺎ ﺀﺍ ﺘـﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻠـﺪ ﻨـﻴـﺎ ﺤـﺴـﻨـﺔ ﻮﻔـﻲ ﺍﻷﺧـﺮﺓ ﺤـﺴـﻨـﺔ ﻮﻘـﻨـﺎﻋـﺫﺍﺐ ﺍﻠـﻨﺎﺮ.

وصلى الله على سيد نامحمد وعلى ءاله وصحبه اجمعين

DOA MESYUARAT J/K PENGURUSAN ASET KERAJAAN

DOA MESYUARAT J/K PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK )PERINGKAT KONTINJEN KELANTAN BIL 1/ 2020 JAM  2.30 PTG.

ﺒــﺴــــﻢ ﺍﷲ ﺍﻠـﺮﺣـﻣـﻦ ﺍﻠـــﺮ ﺣـــﻴـــﻢ

ﺍﻠــﺤـﻤﺪ ﷲ ﺮﺐ ﺍﻠـﻌـﺎﻠـﻤــﻳـﻦ ﻮﺍﻠـﺻـﻼﺓ ﻮﺍﻠـﺴﻼﻢ ﻋـﻠﻰ أﺸـﺮﻒ ﺍﻷ ﻨﺒـﻴﺎﺀ ﻮﺍﻠﻤــﺮﺴـﻠـﻴـــﻦ  ﺴـﻴـﺪ ﻨـﺎ ﻣـﺤـﻤـﺩ ﻮﻋـﻠﻰ ﺍﻠـﻪ ﻮﺻﺣـﺒـﻪ ﺃﺠـﻤـﻌـﻳـﻦ.

ﺍﻠـﻠـﻬـﻢ ﺍﻔـﺘـﺢ ﻋـﻠـﻴـﻨﺎ ﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠـﺧـﻴـﺮ ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠﺒـﺮﻛـﺔ  ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠـﻧـﻌـﻣﺔ ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ

ﺍﻠـﺮﺯﻖ ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠﻘـﻮﺓ ﻮﺍﻠــﺴـﻼ ﻤـﺔ ﻮﺍﻠـﺟـﻨـﺔ٠

ﻴــﺎﺍﷲ ﻴـﺎ ﺮﺤـﻤـﻦ ﻴـﺎ ﺮﺣـﻴﻢ

KAMI BERSYUKUR KE HADRAT MU,  DI ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT SERTA DIBERIKAN KEIZINAN,  DI HARI YANG BERBAHAGIA INI,  DAPATLAH KAMI BERHIMPUN SEMPENA MESYUARAT J/K PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK )PERINGKAT KONTINJEN KELANTAN BIL 1/ 2020,  DIIRINGI DENGAN KEBERKATAN DAN KEREDHAAN DARIPADA- MU YA ALLAH.

 JAYAKANLAH  SEGALA  PERANCANGAN  YANG  DISEPAKATI DI DALAM MESYUARAT

 INI,    AGAR  IA  MENJADI  SATU  WASILAH  DALAM  MEMPERTINGKATKAN   LAGI

 MUTU  PERKHIDMATAN  POLIS  DIRAJA  MALAYSIA YANG  MAJU DAN  CEMERLANG.

KURNIAKANLAH KAMI ILHAM  YANG TERBAIK, LINDUNGILAH KAMI DARI SEGALA PERKARA YANG MERUMITKAN DAN KAMI MEMOHON KEKUATAN, PERTOLONGAN, BIMBINGAN  DAN PETUNJUK,  UNTUK MEMBANTERASKAN DAN MEMERANGI JENAYAH DEMI KESELAMATAN , KEAMANAN DAN KETENTERAMAN TANAH AIR TEGUH TERPELIHARA.

يَا اَلله ُ يَا شَكُوْرُ

YA ALLAH, SELAMATKANLAH KAMI PADA SETIAP WAKTU DAN KETIKA, TIDAK KIRA DI MANA JUA KAMI BERADA. SELAMATKANLAH NEGERI DAN NEGARA KAMI, DARI SEBARANG PERLAKUAN JENAYAH,  HURU HARA,WABAK, BALA BENCANA,  ANCAMAN MUSUH YANG BOLEH MENGGUGAT KESTABILAN NEGARA, KEHARMONIAN HIDUP RAKYAT JELATA SEMOGA HIDUP KAMI DIDALAM SEJAHTERA AMAN DAMAI SEPANJANG MASA.

KURNIAKANLAH KAMI KEKUATAN IMAN, KEKUATAN FIZIKAL DAN MENTAL,SUPAYA KAMI DAPAT MELAKSANAKAN TUGASAN DENGAN JAYA, BERKESAN DAN DIBERKATI

يَا اَلله ُ يَا قَهَّارُ

BUKAKANLAH PINTU HATI KAMI UNTUK MENJADI MANUSIA YANG  SEMPURNA, TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL, MANUSIA YANG BERJIWA WAJA, SENTIASA SANGGUP MENGHADAPI RINTANGAN, DUGAAN DAN CABARAN DEMI MENJANA DAN MEMARTABATKAN AGAMA, BANGSA DAN NEGARA .

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا وَلاَ تَجْعَلْ فِيْنَا وَلاَ مَعَنَا شَقِيًّاوَلاَ مَطْرُوْدًا وَلاَ مَحْرُوْمًا.

YA ALLAH, JADIKANLAH MESYUARAT KAMI INI SEBAGAI SATU  MESYUARAT  YANG DIRAHMATI DAN PERPISAHAN KAMI PULA SELEPAS INI SEBAGAI SATU PERPISAHAN YANG TERPELIHARA DARIPADA SIFAT-SIFAT MAZMUMAH LAGI TERKEJI.

ﺮﺒـﻨـﺎ ﺀﺍ ﺘـﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻠـﺪ ﻨـﻴـﺎ ﺤـﺴـﻨـﺔ ﻮﻔـﻲ ﺍﻷﺧـﺮﺓ ﺤـﺴـﻨـﺔ ﻮﻘـﻨـﺎﻋـﺫﺍﺐ ﺍﻠـﻨﺎﺮ.وصلى الله على سيد نامحمد وعلى ءاله وصحبه اجمعين

DOA PENGANUGERAHAN PINGAT JASA PAHLAWAN NEGARA

DOA PENGANUGERAHAN PINGAT JASA PAHLAWAN NEGARA

ﺒــﺴــــﻢ ﺍﷲ ﺍﻠـﺮﺣـﻣـﻦ ﺍﻠـــﺮ ﺣـــﻴـــﻢ

ﺍﻠــﺤـﻤﺪ ﷲ ﺮﺐ ﺍﻠـﻌـﺎﻠـﻤــﻳـﻦ ﻮﺍﻠـﺻـﻼﺓ ﻮﺍﻠـﺴﻼﻢ ﻋـﻠﻰ أﺸـﺮﻒ ﺍﻷ ﻨﺒـﻴﺎﺀ ﻮﺍﻠﻤــﺮﺴـﻠـﻴـــﻦ  ﺴـﻴـﺪ ﻨـﺎ ﻣـﺤـﻤـﺩ ﻮﻋـﻠﻰ ﺍﻠـﻪ ﻮﺻﺣـﺒـﻪ ﺃﺠـﻤـﻌـﻳـﻦ.

ﺍﻠـﻠـﻬـﻢ ﺍﻔـﺘـﺢ ﻋـﻠـﻴـﻨﺎ ﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠـﺧـﻴـﺮ ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠﺒـﺮﻛـﺔ  ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠـﻧـﻌـﻣﺔ ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ

ﺍﻠـﺮﺯﻖ ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠﻘـﻮﺓ ﻮﺍﻠــﺴـﻼ ﻤـﺔ ﻮﺍﻠـﺟـﻨـﺔ٠

ﻴــﺎﺍﷲ ﻴـﺎ ﺮﺤـﻤـﻦ ﻴـﺎ ﺮﺣـﻴﻢ

KAMI BERSYUKUR KE HADRAT MU,  DI ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT SERTA DIBERIKAN KEIZINAN,  DI HARI YANG BERBAHAGIA INI,  DAPATLAH KAMI BERHIMPUN SEMPENA MESYUARAT SEMPENA  PENGANUGERAHAN PINGAT JASA PAHLAWAN NEGARA DILIMPAHI DENGAN KEBERKATAN DAN KEREDHAAN DARIPADA- MU YA ALLAH.

KURNIAKANLAH KAMI ILHAM  YANG TERBAIK, PERMUDAHKAN SEGALA URUSAN KAMI, LINDUNGILAH KAMI DARI SEGALA PERKARA YANG MERUMITKAN DAN KAMI MEMOHON KEKUATAN, PERTOLONGAN, BIMBINGAN  DAN PETUNJUK,  UNTUK MEMBANTERASKAN DAN MEMERANGI JENAYAH DEMI KESELAMATAN ,KEAMANAN DAN KETENTERAMAN TANAH AIR TEGUH TERPELIHARA.

JAYAKANLAH SEGALA PERANCANGAN YANG  DISEPAKATI DI DALAM MESYUARAT INI, YA RABBUL IZZATI.

يَا اَلله ُ يَا شَكُوْرُ

YA ALLAH, SELAMATKANLAH KAMI PADA SETIAP WAKTU DAN KETIKA, TIDAK KIRA DI MANA JUA KAMI BERADA. SELAMATKANLAH NEGERI DAN NEGARA KAMI, DARI SEBARANG PERLAKUAN JENAYAH,  HURU HARA,WABAK,BALA BENCANA,  ANCAMAN MUSUH YANG BOLEH MENGGUGAT KESTABILAN NEGARA, KEHARMONIAN HIDUP RAKYAT JELATA SEMOGA HIDUP KAMI DIDALAM SEJAHTERA AMAN DAMAI SEPANJANG MASA.

KURNIAKANLAH KAMI KEKUATAN IMAN, KEKUATAN FIZIKAL DAN MENTAL,SUPAYA KAMI DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG TELAH DIAMANAHKAN DENGAN JAYANYA.

يَا اَلله ُ يَا قَهَّارُ

BUKAKANLAH PINTU HATI KAMI UNTUK MENJADI MANUSIA YANG  SEMPURNA, TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL, TAAT KEPADA ARAHAN KETUA, MANUSIA YANG BERJIWA WAJA, SENTIASA SANGGUP MENGHADAPI RINTANGAN, DUGAAN DAN CABARAN DEMI MENJANA DAN MEMARTABATKAN AGAMA, BANGSA DAN NEGARA .

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا

وَلاَ تَجْعَلْ فِيْنَا وَلاَ مَعَنَا شَقِيًّاوَلاَ مَطْرُوْدًا وَلاَ مَحْرُوْمًا.

YA ALLAH, JADIKANLAH MESYUARAT KAMI INI SEBAGAI SATU  MESYUARAT  YANG DIRAHMATI DAN PERPISAHAN KAMI PULA SELEPAS INI SEBAGAI SATU PERPISAHAN YANG TERPELIHARA DARIPADA SIFAT-SIFAT MAZMUMAH LAGI TERKEJI.

ﺮﺒـﻨـﺎ ﺀﺍ ﺘـﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻠـﺪ ﻨـﻴـﺎ ﺤـﺴـﻨـﺔ ﻮﻔـﻲ ﺍﻷﺧـﺮﺓ ﺤـﺴـﻨـﺔ ﻮﻘـﻨـﺎﻋـﺫﺍﺐ ﺍﻠـﻨﺎﺮ.

وصلى الله على سيد نامحمد وعلى ءاله وصحبه اجمعين

DOA MESYUARAT PENYELUDUPAN DADAH

DOA MESYUARAT PENYELUDUPAN DADAH DISEMPADAN BIL 2/2016

ﺒــﺴــــﻢ ﺍﷲ ﺍﻠـﺮﺣـﻣـﻦ ﺍﻠـــﺮ ﺣـــﻴـــﻢ

ﺍﻠــﺤـﻤﺪ ﷲ ﺮﺐ ﺍﻠـﻌـﺎﻠـﻤــﻳـﻦ ﻮﺍﻠـﺻـﻼﺓ ﻮﺍﻠـﺴﻼﻢ ﻋـﻠﻰ أﺸـﺮﻒ ﺍﻷ ﻨﺒـﻴﺎﺀ ﻮﺍﻠﻤــﺮﺴـﻠـﻴـــﻦ  ﺴـﻴـﺪ ﻨـﺎ ﻣـﺤـﻤـﺩ ﻮﻋـﻠﻰ ﺍﻠـﻪ ﻮﺻﺣـﺒـﻪ ﺃﺠـﻤـﻌـﻳـﻦ.

ﺍﻠـﻠـﻬـﻢ ﺍﻔـﺘـﺢ ﻋـﻠـﻴـﻨﺎ ﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠـﺧـﻴـﺮ ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠﺒـﺮﻛـﺔ  ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠـﻧـﻌـﻣﺔ ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ

ﺍﻠـﺮﺯﻖ ﻮﺃﺒـﻮﺍ ﺏ ﺍﻠﻘـﻮﺓ ﻮﺍﻠــﺴـﻼ ﻤـﺔ ﻮﺍﻠـﺟـﻨـﺔ٠

ﻴــﺎﺍﷲ ﻴـﺎ ﺮﺤـﻤـﻦ ﻴـﺎ ﺮﺣـﻴﻢ

KAMI BERSYUKUR KE HADRAT MU,  DI ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT SERTA DIBERIKAN KEIZINAN,  DI HARI YANG BERBAHAGIA INI,  DAPATLAH KAMI BERHIMPUN SEMPENA MESYUARAT PENCEGAHAN PENYELUDUPAN DADAH DI SEMPADAN BIL 2/2016 DILIMPAHI DENGAN KEBERKATAN DAN KEREDHAAN DARIPADA- MU YA ALLAH.

KURNIAKANLAH KAMI ILHAM  YANG TERBAIK, LINDUNGILAH KAMI DARI SEGALA PERKARA YANG MERUMITKAN DAN KAMI MEMOHON KEKUATAN, PERTOLONGAN, BIMBINGAN  DAN PETUNJUK,  UNTUK MEMBANTERASKAN DAN MEMERANGI JENAYAH DEMI KESELAMATAN ,KEAMANAN DAN KETENTERAMAN TANAH AIR TEGUH TERPELIHARA.

JAYAKANLAH SEGALA PERANCANGAN YANG  DISEPAKATI DI DALAM MESYUARAT INI, YA RABBUL IZZATI.

يَا اَلله ُ يَا شَكُوْرُ

YA ALLAH, SELAMATKANLAH KAMI PADA SETIAP WAKTU DAN KETIKA, TIDAK KIRA DI MANA JUA KAMI BERADA. SELAMATKANLAH NEGERI DAN NEGARA KAMI, DARI SEBARANG PERLAKUAN JENAYAH,  HURU HARA,WABAK,BALA BENCANA,  ANCAMAN MUSUH YANG BOLEH MENGGUGAT KESTABILAN NEGARA, KEHARMONIAN HIDUP RAKYAT JELATA SEMOGA HIDUP KAMI DIDALAM SEJAHTERA AMAN DAMAI SEPANJANG MASA.

KURNIAKANLAH KAMI KEKUATAN IMAN, KEKUATAN FIZIKAL DAN MENTAL,SUPAYA KAMI DAPAT MELAKSANAKAN TUGASAN DENGAN JAYA,BERKESAN DAN DIBERKATI

يَا اَلله ُ يَا قَهَّارُ

BUKAKANLAH PINTU HATI KAMI UNTUK MENJADI MANUSIA YANG  SEMPURNA, TAAT KEPADA ALLAH DAN RASUL, TAAT KEPADA ARAHAN KETUA, MANUSIA YANG BERJIWA WAJA, SENTIASA SANGGUP MENGHADAPI RINTANGAN, DUGAAN DAN CABARAN DEMI MENJANA DAN MEMARTABATKAN AGAMA, BANGSA DAN NEGARA .

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا

وَلاَ تَجْعَلْ فِيْنَا وَلاَ مَعَنَا شَقِيًّاوَلاَ مَطْرُوْدًا وَلاَ مَحْرُوْمًا.

YA ALLAH, JADIKANLAH MESYUARAT KAMI INI SEBAGAI SATU  MESYUARAT  YANG DIRAHMATI DAN PERPISAHAN KAMI PULA SELEPAS INI SEBAGAI SATU PERPISAHAN YANG TERPELIHARA DARIPADA SIFAT-SIFAT MAZMUMAH LAGI TERKEJI.

ﺮﺒـﻨـﺎ ﺀﺍ ﺘـﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻠـﺪ ﻨـﻴـﺎ ﺤـﺴـﻨـﺔ ﻮﻔـﻲ ﺍﻷﺧـﺮﺓ ﺤـﺴـﻨـﺔ ﻮﻘـﻨـﺎﻋـﺫﺍﺐ ﺍﻠـﻨﺎﺮ.

وصلى الله على سيد نامحمد وعلى ءاله وصحبه اجمعين