Sejarah Undang-undang Islam di Malaysia.

Sejarah Undang-undang Islam di Malaysia.

Sebelum kedatangan penjajah barat, Undang-undang Asas dan Dasar Negara bagi negara ini adalah Undang-undang Islam. Undang-undang ini telah dikumpulkan dan diqanunkan, ianya menjadi rujukan dan asas undang-undang negara, dilaksanakan dan dikuatkuasakan, ianya dikenali sebagai “Undang-undang negeri” atau lebih dikenali dengan nama “Hukum Qanun Melaka” atau “Undang-undang Melaka”. Pengumpulannya bermula di zaman Sultan Muhammad Syah (1422 – 1444) dan dilengkapkan di dalam zaman Sultan Muzaffar Syah (1445 – 1450 M).

Menurut beberapa orang pengkaji barat, seperti William R. Roff dan Alfred R. Rubin, bahawa Undang-undang Melaka ini pada dasarnya berasaskan Undang-undang Islam di samping Hukum Akal dan Hukum Adat. Pendapat mereka ini adalah menepati kenyataan yang terdapat di dalam Qanun tersebut;

Qanun ini telah menegaskan bahawa:  “Mengikut Hukum Allah, pada Hukum Allah, menurut dalil Al-Quran dan menurut amar bil-ma’ruf wa nahi munkar.”

Berdasarkan kepada teks Hukum Qanun Melaka yang diselenggarakan oleh Dr Ph. S. Rankel mengandungi 27 fasal, Kitab Undang-undang Melaka dari muzium British mengandungi 44 fasal dan Undang-undang Melaka yang diselenggarakan oleh Liaw Yock Fang mengandungi 44 fasal. Setelah diteliti dan dikaji, dapatlah disimpulkan bahawa, Undang-undang Qanun Melaka ini adalah pada keseluruhannya berdasarkan Undang-undang Islam menurut Mazhab Syafi’e.

Walaupun tidak dinafikan bahawa terdapat juga di dalamnya unsur-unsur adat Melayu, namun demikian ianya tidaklah menjejaskan sifat ke-Islamannya. Peruntukan-peruntukan undang-undang yang terdapat di dalamnya adalah menyeluruh dan luas, ianya mencakupi keseluruhan Undang-undang Islam.

Undang-undang Jenayah

Sebagai contoh, Undang-undang Jenayah yang terdapat di dalam Undang-undang Qanun Melaka ini adalah menyeluruh pada dasarnya. Ianya mengandungi 4 bahagian iaitu; Hukum Hudud, Qisas, Ta’zir dan Diat.

Hukum Qisas terdapat di dalam peruntukan-peruntukan fasal; 5:1, 3 / 8:2, 3 / 18:4 dan 39.

Hukum Hudud dan Diat bagi kesalahan zina, liwat, berhubung jenis dengan binatang (bestialiti), kesalahan melakukan Qazaf, kesalahan murtad, meninggalkan sembahyang, mencuri, minum arak, merompak sambil membunuh, menderhaka kepada pemerintah yang adil, membunuh hamba, membunuh dengan tidak sengaja, mencederakan seseorang dengan tidak sengaja, merosakkan harta benda bukan miliknya.

Hukuman Ta’zir diperuntukkan bagi kesalahan-kesalahan seperti mencuri tebu, pisang, sirih, buah-buahan dan sebagainya, bercumbu-cumbuan, melakukan tuduhan palsu dan menawar tunang orang.

Undang-undang Mu’amalat

Hukum Qanun Melaka telah memperturunkan di dalam Undang-undang Mu’amalatnya rukun dan syarat sah jual beli, pinjam-meminjam, pengharaman riba dan juga syarat-syarat amanah.

Undang-undang Keluarga

Hukum Qanun Melaka juga telah memperuntukkan hukum-hukum mengenai perkahwinan, perceraian, perkara-perkara yang berhubung dengan wali, saksi nikah, akad, hak pembatalan perkahwinan orang Islam dengan bukan Islam dan hukum perkahwinan orang merdeka dengan hamba.

Undang-undang Acara, Keterangan dan Adab Qadhi

Hukum Qanun Melaka juga telah membuat peruntukan-peruntukan berhubung dengan Undang-undang Acara, keterangan dan adab yang dikenakan kepada Qadhi. Peruntukan-peruntukan ini meliputi suluh, tuntut-menuntut harta, pinjaman, kesaksian, syarat dan rukun-rukunnya, sumpah, pendakwaan, iqrar dan adab Qadhi.

Undang-undang Pentadbiran dan Pemerintahan

Hukum Qanun Melaka juga tidak ketinggalan untuk menyentuh perkara-perkara berhubung dengan asas pentadbiran dan pemerintahan. Di dalam Hukum Qanun ini memperuntukkan syarat-syarat raja dan sifat-sifatnya.

Dari kenyataan di atas, adalah jelas bahawa Undang-undang Islam telah dilaksanakan dan dikuatkuasakan oleh Empayar Melaka, ianya meliputi seluruh aspek perundangan, iaitu Undang-undang Jenayah, Mu’amalat, Keluarga, Acara, Keterangan dan adab Qadhi, Kehakiman dan juga Undang-undang Pentadbiran dan Pemerintahan. Ianya merupakan undang-undang negara yang berdaulat dan berwibawa, ditaati dan dipatuhi oleh penduduk dan rakyat Empayar Melaka dan dikuatkuasakan ke seluruh negara.

Pengaruh Undang-undang Qanun Melaka

Undang-undang Qanun Melaka ini mempunyai pengaruh yang besar dan berkesan di negeri-negeri Melayu di bawah pemerintahan Empayar Melaka dan di negeri-negeri yang berjiran dengannya, seperti Undang-undang Negeri Johor, Undang-undang Negeri Kedah, Undang-undang Negeri Pahang, Undang-undang 99 Negeri Perak, Undang-undang Sungai Ujung, malah lebih jauh dari itu, hingga ke timur Melaka seperti Brunei (yang satu ketika menjadi sebuah kuasa besar di rantau ini) dan Pontianak.

Hukum Qanun Melaka

Sumber gambar dari Perpustakaan Negara Malaysia

Adalah jelas, negeri-negeri tersebut telah menjadikan undang-undang Qanun Melaka sebagai asas kepada undang-undang di negeri mereka, berasaskan Undang-undang Islam. Walaupun Melaka jatuh ke tangan penjajah Barat pada tahun 1511 M, namun kesan dan pengaruh undang-undangnya tetap tidak terjejas, malahan masih tersebar luas di rantau ini.

Sementara itu pula, undang-undang yang dilaksanakan di Kelantan dan Terengganu sebelum kedatangan Inggeris ialah Undang-undang Islam.

Umumnya, Undang-undang Islam menjadi undang-undang dasar bagi negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan penjajah Barat, malahan pada permulaan kedatangan Inggeris, Undang-undang Islam masih lagi menjadi undang-undang dasar negara dan ianya adalah dikuatkuasakan.

Dalam kes Laton dan Rahmah (1927) F.M.S.L.R. 6 (128) Hakim Acton dan Hakim Thomas telah berkata bahawa Undang-undang Islam bukanlah undang-undang asing di negeri-negeri Melayu, akan tetapi ianya adalah undang-undang tempatan dan undang-undang negeri.

Adalah jelas bahawa, tidak benar dan kurang tepat untuk mengatakan bahawa, sebelum kedatangan Inggeris tidak wujud undang-undang yang berdaulat dan berwibawa di negara ini.

Kemasukan Undang-undang Inggeris

Dengan kedatangan Inggeris ke rantau ini, dan berjayanya penjajah Inggeris menguasai negeri-negeri Melayu, bererti masuknya pengaruh Undang-undang Inggeris ini, telah mengembang dan mendalam hingga ia berjaya memperkecilkan peranan Undang-undang Islam, yang tadinya menjadi undang-undang asas dan dasar bagi negeri-negeri Melayu, akhirnya Undang-undang Islam hanya dilaksanakan dalam bidang yang sempit, seperti nikah cerai, pembahagian harta pusaka dan hal-hal yang berhubung dengan kekeluargaan.

Untuk menjamin dan memastikan pemakaian Undang-undang Inggeris dan penafian sebahagian besar Undang-undang Islam, dan supaya Undang-undang Inggeris menjadi undang-undang negara, pihak penjajah Inggeris telah menggunakan 3 cara;

1 – Melalui keputusan hakim

Hakim-hakim British yang mendengar dan memutuskan kes-kes di mahkamah adalah berdasarkan Undang-undang Inggeris yang berasaskan undang-undang Common Law dan kaedah ekuiti mereka.  Mereka ini adalah orang-orang yang berpengalaman dan arif dalam bidang ini. Mereka menjadikan Undang-undang Inggeris sebagai rujukan, keputusan mereka pula adalah mengikat dan terpakai sebagai “duluan yang mengikat.”

2 – Melalui perundangan

Di atas nasihat British yang nasihatnya adalah wajib diterima, beberapa Undang-undang Inggeris dari India telah dibawa ke negeri-negeri Melayu dan dikuatkuasakan sebagai undang-undang negeri ini, seperti Contract Ordinance, Guidance Ordinance dan Penal Code.

3 – Penubuhan Majlis Mesyuarat Negeri

Majlis Mesyuarat Negeri yang ditubuhkan telah diberikan kuasa membuat undang-undang berasaskan undang-undang ciptaan manusia, umumnya, undang-undang yang dibuat dan diluluskan oleh majlis ini adalah berdasarkan Undang-undang Inggeris.

Sebagai kesan langsung dari pengaruh perundangan Inggeris ini ialah peranan Mahkamah Syari’ah juga semakin kerdil dan kecil, bidang kuasanya menjadi sempit dan tarafnya juga menjadi rendah, akhirnya Undang-undang Islam yang pada mulanya menjadi undang-undang dasar dan teras di dalam pentadbiran negara menjadi lemah, tersisih dan tidak berdaya. Ianya tidak diambil kira di dalam menentukan dasar keadilan negara dan perundangannya, bidang kuasa Qadhi dan Mahkamah Syari’ah yang luas dan menyeluruh telah diperkecilkan dan dipersempitkan. Tarafnya yang tinggi telah direndahkan malah diatasi oleh Mahkamah Awam dan hakim-hakimnya. Keadaan ini berterusan walaupun negara telah mencapai kemerdekaannya dari penjajah British.

[Petikan dari tulisan Ke arah mempertingkatkan Mahkamah Syari’ah oleh Prof. Madya Dr. Mahmud Saedon Awang Othman, Kuliah Undang-undang, UIA, dari buku Ke arah Islamisasi Undang-undang di Malaysia]

http://unikversiti.blogspot.com/2014/05/kedudukan-undang-undang-islam-sebelum.html

Hukum Islam telah dijalankan di zaman dahulu di Tanah Melayu

Hukum Islam telah dijalankan di zaman dahulu di Tanah Melayu

Salaam alaikum w.b.t… Tahukah anda bahawa HUkum Islam / Hudud telah pun dijalankan di Tanah Melayu ini sebelum kedatangan penjajah dahulu? Saya pasti masih ramai yang tak tahu dan tak percaya. Tetapi ketahuilah bahawa inilah kebenaran dan sejarah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan logik akal.

Menurut Prof Syed Muhammad Naquib, Islam mula diterima di Melaka pada tahun 812 hijrah (1409 Masihi). Ini menjadikan Melaka sebagai kesultanan Melayu Islam pertama di tanah air ini. Parameswara telah memeluk Islam dan menukar namanya kepada Sultan Iskandar Syah. Baginda diIslam kan oleh seorang pendakwah dari Jeddah yang bernama Sayyid Abd Aziz.

Ketahuilah bahawa, Kesultanan Melayu Melaka ini telah menjadikan Undang-Undang Islam sebagai undang-undang negara. Dan usaha untuk mengkanunkan undang-undang ini telah dimulakan sejak pemerintahan Sultan Muhammad Syah. Hukum kanun Melaka ini meliputi bidang yang luas termasuklah jenayah, mu’amalah, keluarga, acara, keterangan, adab alqadi dan undang-undang pentadbiran dan pemerintahan. HUkuman keseksaan pula berdasarkan kepada bentuk hudud, qisas, diat dan ta’zir.

Hukum Kanun Melaka telah memperuntukkan hukum Qisas dalam fasal 5:1,3 , 8:2,3, 18:4, dan 3. Antaranya ialah berkenaan dengan pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh orang Islam ke atas orang kafir, orang merdeka ke atas hamba dan bapa ke atas anaknya. HUkum kanun Melaka tidak mengenakan qisas bagi kesalahan-kesalahan tersebut.

Hukum Kanun Melaka memasukkan kesalahan melakukan hubungan sesama jenis (liwat) dan hubungan kelamin dengan binatang seperti yang diperuntukkan dalam Fasal 43:5. Dalam Fasal 42 pula, memperuntukkan 40 kali sebat ke atas orang merdeka dan 20 kali sebat ke atas hamba yang melakukan kesalahan meminum arak. Dalam Fasal yang sama itu juga ada diperuntukkan hukuman bagi kesalahan berjudi iaitu dirampas semua barang perjudiannya.

Antara contoh lain iaitu hudud dalam Hukum Kanun Melaka yang meliputi kesalahan zina, qazaf, merompak, mencuri, murtad, dan meninggalkan sembahyang. Ini adalah sedikit dari contoh-contoh hukum hudud yang telah dijalankan di zaman dahulu yang pada masa ini telah digeruni bukan sahaja oleh bukan Islam, tetapi orang Islam sendiri yang takut kepada HUKUM yang dapat menjamin kesejahteraan sejagat ini. Kita telah ditakut-takutkan oleh musuh Islam kepada hukum yang dicipta oleh pencipta segala sesuatu ini. Allah menciptanya dan sudah tentulah ia adalah BEST OF THE BEST law.

Malangnya umat Islam sekarang ini bukan sahaja takut dengan hukum agama sendiri, malah ada juga yang merendah-rendah dan memperli HUKUM ALLAH, astaghfirullah. Ketahuilah Hukum Islam ini adalah wajib sepertimana solat, zakat dan sebagainya kerana ia terkandung dalam ayat berbentuk perintah dalam Al Quran. Contohnya seperti ayat 2 Surah An Nur ini yang bererti, “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Antara hikmah ALlah perintahkan supaya kedua-duanya didera di hadapan orang ramai agar menjadi pengajaran kepada orang lain. Orang akan takut untuk melakukan dosa tersebut dan ibu bapa akan aman dari anak-anak mereka terjebak dalam gejala zina ini. Jika kita ikut undang-undang yang dikenakan kepada penzina sekarang, hukuman dilakukan secara rahsia dalam bilik mahkamah, tidak dilakukan di hadapan orang ramai. Dan yang sedih lagi orang-orang yang punyai banyak wang boleh terlepas begitu sahaja dengan hanya membayar denda. Pasti lain kali dia tidak takut untuk melakukannya lagi. Ini semakin membuatkan orang tidak takut untuk melakukannya dan siapa yang tidak aman?? Ibu bapa2 juga lah yang tidak aman, tak ke menyusahkan ke tu? Isy7 fikir-fikirlah wahai saudara-saudaraku.

Sepertimana hukuman gantung yang diamalkan sekarang kepada pesalah-pesalah tertentu. Hukuman gantung itu seksa wahai tuan-tuan dan puan-puan, nampak sahaja tak kejam. Sedangkan dalam Islam, hukuman bunuh sepatutnya dijalankan hukum pancung. Nampak je kejam, tetapi sebenarnya itulah hukuman paling lembut. Sekali cantas habis, apabila urat murih putus maka hubungan urat dengan otak sudah tiada. Maknanya si mati itu tidak akan mengalami seksa langsung untuk mati. Tak ke lembut tu wahai saudara-saudaraku? Sedangkan hukuman gantung itu dijalankan sampai pesalah itu mati. Maknanya, selagi pesalah itu tidak mati selagi itu lah dia terkapai-kapai tersiksa di atas tali gantung, isy7.

Dan antara Hukum Islam yang paling ditakuti ialah mencuri kena kerat tangan. Kita telah ditakut-takutkan dan media barat telah menggambarkan betapa buruknya hukuman kerat tangan ini. Sampai ada yang menyatakan nanti kita akan makan sup tangan la dan macam-macam lagi, isy7. Betapa tidak fahamnya orang yang berfahaman sebegitu. Kita perlu tahu, kalau setakat mencuri roti kerana lapar, kalau setakat mencuri seringgit dua ringgit, tidak akan dikenakan kerat tangannya! Islam ada hukum ta’zir, iaitu hukuman yang diringankan oleh pemerintah dengan sebab-sebab tertentu untuk meringankan hukuman tersebut.

Hukum Islam tidak zalim seperti yang disangkakan , tetapi musuh-musuh Islam yang benci kepada agama yang suci ini telah mempropagandakannya dan melabelkan Hukum Islam sebagai Hukum yang keji, astaghfirullah. Maka kita tengok lah sekarang berleluasa lah rompakan di sana sini, mencuri di sana sini, orang pecah rumah, tahan kereta, ragut dan sebagainyaa, aman kah keadaan sebegini rupa wahai saudara-saudaraku?? Fikir-fikirkanlah bahawa Undang-undang Islam adalah untuk PEACE iaitu keamanan, bukannya untuk menimbulkan kacau bilau. Yakinlah dengan ciptaan Yang Maha Esa itu wahai saudara-saudaraku!!!

Kenapa anda takut sangat dengan Hukum kerat tangan? Anda ada niat nak mencuri ke? Ada niat nak merompak ke? Hehe Ntah kenapa orang Islam kita terlalu takut dengan hukuman kerat tangan, sedangkan ianya akan dijatuhkan kepada pesalah yang kronik sahaja. Pesalah yang sudah diberi peluang bertaubat oleh Qadhi, tetapi melakukannya lagi. Pesalah yang boleh membahayakan nyawa ramai orang awam. Perlu dibiarkan ke pesalah-pesalah begini? Adakah anda lebih sayangkan mereka dari sayangkan saudara, jiran dan rakan anda? Fikir-fikirkanlah wahai kaumku. Lagi pun dengan hukuman kerat tangan sebelah itu, itulah cara terbaik untuk menginsafkan manusia yang sememangnya berhati keras dan jahat. Ada hikmahnya yang tersendiri, ALlah dah tahu belaka cuma kita sahaja yang malas berfikir dan suka mengikut nafsu dan kepuasan kita semata-mata.

Maka tidak adakah di hati kita perasaan ingin melihat semula Hukum Allah tersebar di muka bumi? Berbalik semula kepada sejarah Hukum Islam di negara kita. Hukum Islam mula terpinggir dan dikategorikan hanya di mahkamah syariah sejak kedatangan penjajah British. Habis semua undang-undang lama dirombak dan diganti dengan undang-undang ciptaan Lord Reid. Bermakna kita semua sekarang ini berada dalam satu sistem cara hidup yang diatur oleh Lord Reid itu. Dan ada yang bermati-matian mempertahankan undang-undang tersebut dan takut untuk menjalankan Hukum Islam dengan pelbagai alasan. Antara alasan yang kerap didengar ialah kerana kita sekarang hidup dalam berbilang kaum dan agama. Sebenarnya alasan itu tidak relevan sama sekali. Kerana Undang-undang Islam hanya wajib diikuti oleh orang-orang Islam, sedangkan orang bukan Islam akan diberi pilihan berkenaannya dan ada pengecualian dalam hal-hal tertentu. Dan ianya boleh dirunding sebenarnya, tetapi usaha ke arah itu tiada kerana pihak yang berwajib kurang keyakinan dan alangkah sedihnya keadaan ini terjadi.

Sudah lupakah kita dengan tertegaknya HUkum Islam di tanah air kita dahulu kala membuatkan negara kita banyak hasil bumi? Membuatkan kemakmuran masih dirasai hingga sekarang? Membuatkan negara-negara penjajah yang kurang hasil bumi itu datang ke sini untuk menjajah dan merampas hasil bumi orang? Lupakah kita semua pada keberkatan HUkum Islam yang telah memakmurkan kita sekarang? Tepuk dada tanya iman kita …….

Cukup sekadar ini dahulu buat kali ini dan saya akhiri dengan sepotong hadith. Waallahu a’lam , wassalaaam 🙂

Daripada Ibnu Omar r.a. berkata: Berhadap Rasulullah saw. kepada kami (pada suatu hari) kemudian beliau bersabda; “Wahai kaum Muhajirin, lima perkara kalau kamu telah dibalakan dengannya (kalau kamu telah mengerjakannya), maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah swt., semoga kamu tidak menemui masa itu. Perkara-perkara itu ialah:

Tiada terzahir (nampak) perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit Tha’un yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu.

Dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan, kecuali mereka akan dibalakan dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman daripada kalangan pepimpin mereka.

Dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tiada ada binatang (yang juga hidup diatas permukaan bumi ini) tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah swt.

Dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka, maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka.

Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka (di saat ini) Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri “.

H.R Ibnu Majah

. https://hikmatun.wordpress.com/2008/02/29/hukum-islam-telah-dijalankan-di-zaman-dahulu-di-tanah-melayu/

Kajian Kristologi : Perbezaan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus (Kristian)

Kajian Kristologi : Perbezaan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus (Kristian)

Assalaamu’alaikum w.b.t…..  Umat kristian hari ini mendakwa ajaran dalam Kristian  sekarang ini semuanya adalah ajaran dari Yesus. Tetapi sangkaan itu sebenarnya meleset sama sekali dan ajaran dalam Kristian sekarang ini sebenarnya telah diubah, ditokok tambah dan banyak bertentangan dengan ajaran Yesus / Nabi Isa dan juga Nabi Musa a.s.  Dan ajaran yang berleluasa sekarang di dalam Kristian adalah ajaran dari Paulus yang  tidak pernah bertemu dengan Yesus dan Yesus tidak mengenalinya pun jika dibaca dalam sejarah. Berikut akan diterangkan beberapa dari banyaknya perkara yang membuktikan bahawa ajaran Kristian hari ini bercanggah dengan ajaran Yesus yang sebenar.

Ajaran Yesus

1. Yesus adalah utusan Tuhan (Yesus tidak meminta dirinya untuk disembah dan dipuja). Dia hanyalah seorang Rasulullah (Utusan Allah)  seperti mana juga rasul2 yang lain.

Matius 10:5-6 – Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka: “Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.

Matius 15:24 – Jawab Yesus: “Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.”

Yohanes 11:42 – Aku (Yesus) tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.”

Yohanes 17:3 – Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

Yohanes 13:16,20 – Aku (Yesus) berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya, ataupun seorang utusan dari pada dia yang mengutusnya….Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa menerima orang yang Kuutus, ia menerima Aku, dan barangsiapa menerima Aku, ia menerima Dia (Bapa) yang mengutus Aku.

Yohanes 14:28 – Kamu telah mendengar, bahwa Aku (Yesus) telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku.

Ajaran Paulus

1. Yesus adalah Tuhan sesuai pernyataan Paulus.

1 Korintus 8:6 – namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup.

Roma 10:9 – Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.

Paulus berusaha mendoktrin orang lain bahawa hanya dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan percaya Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan.

Dalam ajaran Paulus/Kristian, Yesus lebih dipromosikan sebagai Tuhan dibandingkan dengan Tuhan Allah/Bapa. Bandingkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang lebih menonjolkan Allah sebagai Tuhan Yang Esa.

…….

…….

Ajaran Yesus

2. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat.

Matius 5:17 – “Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku (Yesus) datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.

Matius 5:18 – Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.

Matius 5:19 – Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga.

Matius 5:20 – Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.

Ajaran Paulus

2. Kristian mengutuk hukum Taurat sesuai pernyataan Paulus.

Galatia 2:16 – Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kamipun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab: “tidak ada seorangpun yang dibenarkan” oleh karena melakukan hukum Taurat.

Sedangkan dalam Matius menyebutkan bahawa HUkum Taurat itu wajib dilaksanakan.

Matius 5:19 – Hukum Taurat merupakan bagian dari ajaran Yesus yang wajib dilaksanakan oleh umatnya .

…….

…….

Ajaran Yesus

3. Penggenapan (nasakh) Yesus terhadap beberapa hukum Taurat.

Matius 5:29 – Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.

Matius 5:30 – Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dari pada tubuhmu dengan utuh masuk neraka.

Matius 5:34 – Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah,

Ajaran Paulus

3. Kristian membangkang penggenapan (nasakh) Yesus dan menggantinya dengan ajaran baru dari Paulus.

Roma 10:4 – Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya.

Sedangkan dalam ayat lain berbunyi pula begini

Matius 5:29-30 – Kristen sama sekali menolak hukum cungkil mata dan potong tangan sebagaimana diperintahkan Yesus .

…….

…….

Ajaran Yesus

4. Yesus disunatkan pada usia lapan hari sesuai dengan perintah Tuhan.

Lukas 2:21 – Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia dikandung ibu-Nya.

Kejadian 17:10 – Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat;

Kejadian 17:11 – haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu.

Kejadian 17:12 – Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun: baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu.

Kejadian 17:13 – Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat; maka dalam dagingmulah perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal.

Kejadian 17:14 – Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah mengingkari perjanjian-Ku.”

Kejadian 21:4 – Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.

Ajaran Paulus

4. Kristian tidak mewajibkan sunat sesuai pernyataan Paulus.

Galatia 5:6 – Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih.

1 Korintus 7:19 – Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah.

Bersunat adalah manifestasi perjanjian yang kekal antara Allah dengan Nabi Ibrahim dan keturunannya, yang tidak harus dibantah oleh sesiapa pun. Tetapi Paulus dengan mudahnya berkata bahawa bersunat itu tidak penting dan kemudian tidak mewajibkannya kepada umat Kristian.

…….

…….

Ajaran Yesus

5. Tidak ada dosa warisan dalam ajaran Yesus.

Markus 10:14 – Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: “Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.

Yehezkiel 18:20 – Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya.

Ajaran Paulus

5. Kristian mengajarkan adanya dosa warisan dari Adam sesuai pernyataan Paulus.

Roma 5:12 – Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang (Adam), dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa.

…….

…….

Ajaran Yesus

6. Yesus memerintahkan banyak berwudhu apabila sedang berpuasa dan mengajarkan sujud serta berdoa ketika sedang sujud.

Matius 6:17 – Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,

Matius 26:39 – Maka Ia (Yesus) maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.”

Keluaran 40:31-32 – Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam Kemah Pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan–seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

Bilangan 20:6 – Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu Kemah Pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan TUHAN kepada mereka.

Kejadian 17:2-3 – Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, dan Aku akan membuat engkau sangat banyak.” Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya:

Ajaran Paulus

6. Kristian mengajar MENYANYI di gereja di atas ajaran Paulus, sedangkan Yesus sndr tidak pernah mengajar begitu dalam rumah IBADAT. Di dalam Islam pun,  Nabi Muhammad S.a.w langsung tidak mengajar kita agar menyanyi dalam masjid (Rumah Allah). RUmah Allah adalah tempat untuk beribadah dengan tenang dan kita di ajar untuk menghormatinya, bukannya tempat untuk menyanyi dan bersorak, walaupun alasan diberi bahawa itu bertujuan untuk mempersembahkannya kepada Tuhan.

Efesus 5:19 – dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.

Kolose 3:16 – Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.

Menyanyi di gereja bukanlah ajaran Yesus, tetapi ajaran Paulus.

…….

…….

Ajaran Yesus

7. Yesus melarang hidup mewah di dunia.

Matius 6:19-20 – “Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya.Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.

Ajaran Paulus

7. Tidak ada larangan hidup mewah dalam ajaran Kristen sesuai pernyataan Paulus.

Efesus 4:28 – “Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.”

…….

…….

Ajaran Yesus

8. Yesus apa bila disangka telah meninggal dunia dibungkus kain kafan. (perhatian : Kematian Yesus itu hanya sangkaan dari umat Kristian dan tidak ada saksi yang betul2 dapat memastikannya. Sedangkan banyak bukti yang telah diberikan sebelum ini yang membuktikan bahawa Yesus belum mati. Allah telah menukarkan Yesus dengan orang lain dan mengangkat Yesus ke langit. Yesus masih belum mati dan dia akan kembali ke dunia apabila kiamat hampir nanti)

Matius 27:59 – Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih,

Yohanes 19:40 – Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat.

Ajaran Paulus

8. Umat Kristian meninggal dunia diberi pakaian rapi dan diletakkan dalam keranda.

Misalnya, meninggalnya Paus Yohanes Paulus II dan mereka2 yang beragama Kristian. Mereka diberi pakaian rapi dan diletak dalam keranda sebelum dikuburkan.

…….

…….

Ajaran Yesus

9. Yesus tidak membatalkan hukum rejam.

Yohanes 8:5 – Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu (Yesus) tentang hal itu?”

Yohanes 8:7 – Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya (Yesus), Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.”

Ajaran paulus

9. Tidak ada hukum rejam dalam ajaran Kristian. Paulus mengubah dan membuang HUKUM REJAM dari ajaran YESUS terhadap perempuan yg sudah mempunyai suami yang berzina dengan lelaki lain. Dalam PERJANJIAN LAMA, hukum rejam itu adalah satu perintah yang WAJIB dilaksanakan.

Ajaran Kristian menolak hukum rejam, kerana ia adalah bahagian dari hukum Taurat. Lihat kembali pernyataan Paulus dalam Galatia 2:16 Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kamipun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab: “tidak ada seorang pun yang dibenarkan” oleh karena melakukan hukum Taurat.

Ternyata Paulus amat tidak suka kepada HUkum Taurat kerana dia memusuhi orang2 Yahudi termasuklah agama mereka. Telah diterangkan tentang sejarah kebencian Paulus terhadap Yahudi ini dalam artikel yang bertajuk Paulus yang selewengkan ajaran Yesus dan mencipta Kristian.

……..

…….

Ajaran Yesus

10. Yesus tidak mengajar membuat patung dan perbuatan membuat patung sudah dilarang sejak dari zaman Nabi Musa a.s lagi di dalam 10 commandments / 10 hukum yang diterimanya.

Ajaran paulus

10. Kita lihat gereja2 terutamanya gereja Roman Katolik membuat patung Yesus dan Maria. Mereka membuat suatu larangan yang termaktub di dalam 10 commandments, sedangkan kita tahu perintah Allah kepada Musa dan umatnya agar mengikut 10 commandments itu. Jika hanya satu perintah dilanggar, ibarat melanggar keseluruhannya.

…….

…….

Ajaran Yesus

11. Yesus hanya mengajar agama Tauhid, iaitu menyembah Allah yang Esa / Wahid / Tunggal / Satu, bukan 3 dalam satu dan sebagainya.

Ulangan 4:35 – ” Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahawa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. ”

2 Samuel 7:22 – “Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan ALLAH, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.”

1 Raja-raja 8 :23 – ” lalu berkata: “Ya TUHAN, Allah Israel! Tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah; Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu;”

Yesaya 43:10 – “Kamu inilah saksi-saksi-Ku,” demikianlah firman TUHAN, “dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi.”

Markus 12:29 – ”Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. ”

Yohanes 17:3 – “Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.”

Ajaran Paulus

11. Paulus lah yang mencetus konsep Trinity dalam Kristian, yang mengumpamakan Tuhan itu adalah 3 dalam 1. Dan Paulus lah yang mencipta satu agama baru yang dipanggil KRISTIAN.

Dan pelbagai lagi ajaran paulus yang ternyata menyeleweng dari ajaran sebenar Yesus. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah untuk menilai mana yang HAK dan mana yang BATHIL, amiin.

…….

…….

Rujukan :

1 – Forum.swaramuslim.net

2 – Sabda-Web

BIDANG KUASA YANG DI-PERTUAN AGONG

BIDANG KUASA YANG DI-PERTUAN AGONG

YANG di-Pertuan Agung mempunyai bidang kuasa yang luas seperti yang ditetapkan oleh Perlembagaan. Fungsi sebagai Ketua Negara dapat dilihat dalam tiga cabang kerajaan, iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman.

Eksekutif

Fasal 39 Perlembagaan memberi kuasa eksekutif kepada Yang di-Pertuan Agong. Walaupun terdapat beberapa pengecualian dalam Perlembagaan mengenai kuasa dan kedudukan Yang di-Pertuan Agong, secara lazim baginda menerima nasihat dari Kabinet atau lebih khusus, Perdana Menteri.

Walaupun bertindak atas nasihat Kabinet atau Menteri atau selepas berunding atau atas cadangan seseorang atau sesuatu pertubuhan (selain Kabinet), Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak mengikut budi bicara dalam tiga fungsi Perlembagaan iaitu:

1. Melantik seorang Perdana Menteri.

2. Bersetuju atau tidak mempersetujui permintaan membubarkan Parlimen.

3. Meminta mesyuarat Majlis Raja-Raja diadakan semata-mata mengenai keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja dan mengambil tindakan dalam mesyuarat itu.

Perundangan

Kuasa perundangan Persekutuan adalah terletak kepada Parlimen yang mengandungi Yang di-Pertuan Agong dan dua majlis, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Yang di-Pertuan Agong sebagai sebahagian komponen Parlimen mempunyai kuasa berikut:

1. Memanggil Parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa.

2. Memberhentikan dan membubarkan Parlimen.

3. Memberi ucapan dalam mana-mana majlis Parlimen.

4. Memperkenankan Rang Undang-Undang.

Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa melantik dua orang senator untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang untuk Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya serta mempunyai kuasa melantik 40 orang senator lain.

Kehakiman

Yang di-Pertuan Agong mempunyai fungsi penting dalam bidang kehakiman. Antara tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong adalah:

1. Melantik Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak, Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri setelah dirundingkan dengan Majlis Raja-Raja.

2. Melantik mana-mana orang yang layak dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi untuk menjadi Pesuruhjaya Kehakiman (yang mempunyai kuasa sebagai Hakim Mahkamah Tinggi) atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan (satu langkah sementara sebelum pelantikan tetap sebagai Hakim Mahkamah Tinggi).

3. Memanjangkan perkhidmatan seorang hakim yang berumur lebih 65 tahun. Bagaimanapun lanjutan perkhidmatan itu tidak melebihi enam bulan setelah mencapai umur 65 tahun.

4. Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Perdana Menteri atau Ketua Hakim Negara selepas berunding dengan Perdana Menteri, mengemukakan presentasi kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menyingkirkan seorang hakim Mahkamah Persekutuan atas alasan tertentu.

Selepas menerima representasi itu, Yang di-Pertuan Agong akan melantik satu tribunal untuk memberi cadangan dan mungkin atas cadangan tribunal itu menyingkirkan hakim dari jawatannya. Yang di-Pertuan Agong boleh menggunakan budi bicara baginda untuk menerima atau menolak cadangan tribunal untuk menyingkirkan atau mengekalkan hakim.

5. Yang di-Pertuan Agong mengikut Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan boleh mengeluarkan Perisytiharan darurat apabila berpuas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku seperti keselamatan, kehidupan, ekonomi atau ketenteraan awam dalam Persekutuan atau negeri dalam keadaan terancam.

6. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa Perlembagaan Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak membuat peruntukan yang menetapkan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam negeri berkenaan.

Baginda juga adalah Ketua Agama Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Baginda juga melantik jawatan tertentu bagi Negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka dan Wilayah Persekutuan atas nasihat Majlis Agama Islam Negeri berkenaan. Di Sabah dan Sarawak, kuasa pelantikan diturunkan kepada Yang Dipertua Negeri.

Selain tiga fungsi ini, Yang di-Pertuan Agong mempunyai fungsi seperti berikut:

1. Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata.

2. Mempunyai kuasa mengurniakan pengampunan dan menangguhkan hukuman bagi kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan semua kesalahan yang dilakukan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan.

3. Menjaga hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak.

4. Sumber penghormatan dan kebesaran.

5. Fungsi diplomatik dengan melantik diplomat Malaysia di luar negara dan menerima mengadap diplomat asing.

6. Menghadiri pelbagai majlis dan acara.

PERBANKAN ISLAM DAN BFR

PERBANKAN ISLAM DAN BFR

Ini bermakna, inshaAllah kita tidak akan mendengar lagi keluhan, mana-mana pelanggan pembiayaan perumahan dan lain-lain aset dari bank Islam, yang ingin menamatkan tempoh pembiayaannya sebelum tempoh hujung, tetapi dikehendaki membayar harga penuh maksimum yang sepatutnya dibayar untuk tempoh matang pembiayaan, sebagai contoh biasanya pembiayaan perumahan mencecah tempoh 25 tahun. Perbankan Islam dan BFR

Soalan

Antara alasan mereka yang tidak mahu menggunakan pinjaman perbankan Islam adalah kadar BFRnya juga tidak tetap. Bolehkan perbankan Islam berbuat demikian?

JAWAPAN

Sebenarnya soalan ini telah pernah saya jawab satu ketika dahulu di sini. Namun saya cuba menerangkan sekali lagi dalam huraian yang sedikit berbeza.

Ini adalah satu fakta yang sering gagal difahami orang awam. Sebenarnya apabila bank Islam menggunakan Base financing Rate (BFR), itu adalah merupakan kelebihan kepada pelanggan. Begini, BFR digunakan untuk produk yang pelbagai disebabkan buat masa ini semua perbankan islam beroperasi di bawah payungan system kewangan konvensional. Justeru, dalam hal menentukan jumlah keuntungan yang disasarkan oleh sesebuah produk, rujukan dilakukan kepada Base Lendng Rate (BLR) konvensional, namun ia dinamakan BFR kerana perbankan Islam hanya menggunakan BLR untuk semakan harga pasaran di dalam Malaysia, lalu istilah itu ditukar kepada BFR kerana bank-bank Islam tidak memberi pinjaman (lending) tetapi memberi pembiayaan (financing) melalui kontrak-kontrak yang sah di sisi hukum Islam. Antaranya mereka menggunakan kontrak BBA, selain itu ia juga diguna untuk produk AITAB (Sewa beli), Musharakah Mutanaqisah dan lain-lain.

Tanpa ingin menyentuh apa-apa isu berkaitan kesahihan kontrak dan produk itu (kerana semuanya telah panjang lebar dibicarakan), jawapan ini hanya memfokuskan jawapan ringkas yang terus menjawab soalan sahaja. Tanpa merewang kepada isu-isu lain.

Pengguna perlu memahami jika BFR itu digunakan dalam produk di bawah kontrak BBA, ia jelas satu advantage kepada pelanggan kerana kontrak BBA mewajibkan bank dan pelanggan bersetuju atas satu harga yang akan dibayar secara ansuran pada masa hadapan. Harga tersebut kemudiannya dipecahkan menjadi kadar peratusan (rate) agar ia sesuai dengan system yang sedia ada di Malaysia. Biasanya kadar harga jualan (untuk pembiayaan rumah) yang termeterai di dalam kontrak dikenakan oleh bank-bank Islam akan berada pada paras 8 – 10% (kiraan secara monthly rest).

DIMANA GUNANYA BFR?

Setelah itu, bank itu akan memberikan komitmen bahawa pembayaran bulanan yang perlu dilakukan oleh pelanggan akan dirujuk kepada BFR.

Katalah kadar asal dipersetujui adalah 10 %, ( kadar ini biasanya kurang disedari oleh pelanggan kerana amat ramai yang tidak membaca kontrak mereka), seterusnya pihak bank biasanya akan memaklumkan pembayaran tahun pertama, kedua dan ketiga adalah BFR – 1 %.

Maka jika BFR berada pada kadar 6.25 peratus. Ini bermakna pelanggan hanya perlu membayar 6.25 % – 1 % = 5.25 peratus sahaja. Walhal kadar asal YANG DIPERSETUJUI adalah 10 peratus. Itulah yang dinamakan rebate atau diskaun bagi memastikan kadar yang dikenakan oleh bank-bank Islam kekal kompetetif dengan kadar bank-bank Konvensional. Itu yang perlu difahami oleh pelanggan,

BFR adalah satu mekanisme yang diguna bank Islam untuk mengira diskaun yang boleh diberikan kepada pelanggan. Dalam contoh kita tadi bermakna pelanggan diberi diskaun sebanyak 4.75peratus untuk bulan tersebut, jika tiba-tiba BFR turun pada bulan hadapan, jumlah diskaun akan mengembang juga, demikian sebaliknya tetapi sekiranya BFR meningkat melebihi 10 peratus, Bank Islam akan terhad kepada caj 10 peratus sahaja kerana itulah kadar asas (maksimum) yang telah dipersetujui. Bukankah itu amat baik untuk pelanggan?

Jika kadar BFR meningkat melebihi 10 peratus, bank Islam tetap hanya akan mengambil 10 peratus juga, berbanding bank konvensional yang akan menaikkan kadar bayaran selari dengan BLR ke tahap berapa sekalipun.

Kaedah dan penggunaan ini telah disahkan halal oleh pelbagai Majlis Syariah bank-bank Islam di Malaysia dan Timur Tengah. Ia dinamakan produk Home Financing-i variable, produk sebegini ada ditawarkan oleh Hong Leong Islamic Bank, Maybank Islamic Banking, RHB Islamic Bank dan banyak lagi bank Islam yang lain.

 blr_variable

Gambar : Produk fixed dengan kemudahan variable oleh Bank Islam. EPR : Effective Profit Rate . CPR :Contracted Profit Rate

Justeru jika kadar tetap setinggi 10 peratus dikenakan oleh bank Islam bagi tempoh 30 tahun, ia sebenarnya masih murah dan hebat berbanding bank konvensional yang menggunakan BLR yang tidak tetap sepanjang masa. Ini kerana walaupun tetap, pembayaran bulanannya sentiasa ditawarkan diskaun oleh pihak bank Islam mengikut kadar BLR semasa. Sedangkan jika BLR melepasi tahap 10 peratus, bayaran bulanan yang perlu dibayar kepada bank islam adalah terikat pada kadar 10 peratus sahaja. Ini tidak berlaku di bank konvensional.

JIKA PELANGGAN INGIN TAMATKAN AWAL

Dalam pembiayaan perumahan, asset atau kenderaan yang tempoh matangnay selama 30 tahun, 10 tahun atau 9 tahun. Jika tiba-tiba pelanggan dalam tempoh 5 tahun sebagai contoh, ingin menjual asset terbabit. Resolusi Majlis Shari’ah bank Negara Malaysia telah mewajibkan semua bank-bank islam untuk memberikan diskaun kepada pelanggan mereka di ketika pelanggan menamatkan kontrak hutang mereka sebelum tempoh matang. Baca lanjut. Kiraan diskaun biasanya mengikut formula yang telah sedia ada di dalam system komputer bank-bank.

Isu mengapa bank Islam layak mengambil keuntungan kerana bayaran beransur oleh pelanggan telah dihurai dalam artikel sebelum ini. Buka sini.

Selain itu, orang ramai juga tidak boleh membandingkannya di antara satu bank dengan bank yang lain kerana setiap bank mempunyai kadar yang lebih pelbagai lagi, bergantung kepada jumlah peratusan pinjaman. Jika anda hanya meminjam 70 peratus dari harga rumah, kadarnya berbeza dengan 90 peratus. Demikian juga di bank-bank Islam. Sebarang perbandingan mestilah sama di kedua-dua belah pihak.

Kesimpualan jawapan kepada soalan, majoriti pakar Shari’ah di dalam dan luar Negara bersetuju dengan penggunaan BFR dalam system penentuan harga, keuntungan dan diskaun yang akan dikenakan oleh bank Islam. Dalam masa yang sama usaha berterusan sedang dijalankan untuk mengusulkan sistem benchmark Islam yang tersendiri. Boleh buka artikel ini untuk bacaan lanjut dalam hal tersebut.

Usaha penambahbaikan sentiasa berjalan, namun ia memakan masa dan kerjasama serta kefahaman dari banyak pihak.

Sekian

Zaharuddin Abd Rahman

http://www.zaharuddin.net

SELAWAT PARA MALAIKAT BAGI ORANG YANG DUDUK DI MASJID SETELAH MELAKSANAKAN SOLAT

SELAWAT PARA MALAIKAT BAGI ORANG YANG DUDUK DI MASJID SETELAH MELAKSANAKAN SOLAT

O

Dr. Fadhl Ilahi bin Syaikh Zhuhur Ilahi

Di antara orang-orang yang berbahagia dengan shalawat para Malaikat kepada mereka adalah orang-orang yang tetap duduk di masjid setelah melaksanakan shalat.

Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah:

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

اَلْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.

‘Para Malaikat akan selalu bershalawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di masjid dimana ia melakukan shalat, hal ini selama ia wudhu’nya belum batal [1], (para Malaikat) berkata: ‘Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia.’”[2]

Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan pula dari Abu ‘Abdirrahman, ia berkata: “Aku mendengar ‘Ali berkata: ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَلَسَ فِيْ مُصَلاَّهُ بَعْدَ الصَّلاَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ، وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَإِنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.

‘Sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan shalat, maka para Malaikat akan bershalawat untuknya, dan shalawat mereka kepadanya adalah dengan berkata: ‘Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.’ Jika ia duduk untuk menunggu shalat, maka para Malaikat akan bershalawat kepadanya, shalawat mereka kepadanya adalah dengan berdo’a: ‘Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.’” [3]

Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Atha’ bin as-Sa-ib, ia berkata: “Aku mendatangi ‘Abdurrahman as-Sulami, pada waktu itu beliau telah melakukan shalat Fajar dan sedang duduk di dalam majelis, aku berkata kepadanya: ‘Seandainya engkau pergi ke tempat tidur, tentu hal tersebut akan lebih baik bagimu.’ Beliau berkata: ‘Aku mendengar ‘Ali berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِيْ مُصَلاَّهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ وَصَلاَتُهُمْ عَلَيْهِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.

“Barangsiapa yang melakukan shalat Fajar, lalu ia duduk di masjid, maka para Malaikat akan bershalawat kepadanya, dan shalawat mereka kepadanya adalah dengan berdo’a: ‘Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.’ Dan jika ia duduk untuk menunggu shalat, maka para Malaikat akan bershalawat kepadanya, shalawat mereka kepadanya adalah dengan berdo’a: ‘Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.’” [4]

Syaikh Ahmad ‘Abdurrahman al-Banna memberikan bab pada hadits di atas dengan judul: “Bab Keutamaan Duduknya Orang yang Telah Melaksanakan Shalat di Masjid.” [5]

Beliau rahimahullah menta’liq (memberikan komentar) terhadap apa-apa yang berhubungan dengan bab ini, beliau berkata: “Hadits dalam bab ini menunjukkan bahwa orang yang telah melaksanakan shalat dianjurkan untuk duduk di tempat shalatnya untuk menunggu shalat yang berikutnya. Hal itu jika ia tidak sibuk dengan urusan dunia yang sangat diperlukan atau melaksanakan sebagian dzikir, karena para Malaikat mendo’akannya agar mendapatkan ampunan dan rahmat selama ia berada pada tempat shalatnya selama wudhu’nya belum batal, sebagaimana diterangkan di dalam hadits-hadits lainnya.” [6]

Lalu beliau mengisyaratkan sebuah pertanyaan dan dijawab oleh beliau sendiri. Beliau berkata: “Jika ada yang bertanya: ‘Apakah hal ini umum untuk semua shalat atau khusus untuk shalat Shubuh saja seperti yang tampak di dalam hadits?’ Maka menurutku hal ini umum pada setiap shalat dengan dalil semua hadits yang telah kami sebutkan dengan redaksi yang umum untuk semua shalat. Sedangkan menyebutkan waktu Shubuh dan ‘Isya’ hanyalah sebuah penekanan agar diperhatikan, ini adalah sebuah ungkapan umum setelah ungkapan khusus sebagaimana yang terungkap di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

‘Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat Wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.’ [Al-Baqarah: 238]

Wallaahu a’lam.” [7]

Kesimpulannya, bahwa di antara orang yang dido’akan oleh para Malaikat adalah orang-orang yang tetap duduk di masjid selama wudhu’nya tidak batal.

Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dari golongan mereka dengan keutamaan-Nya. Aamiin yaa Dzal Jalaali wal Ikraam.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengabarkan bahwa tetap duduk di masjid setelah shalat adalah termasuk amal-amal yang menjadi bahan pembicaraan di kalangan para Malaikat, tegasnya mereka semua ingin membawa amalan tersebut ke langit, dan hal ini merupakan amal-amal yang dapat menghapuskan dosa. Barangsiapa yang melakukannya, niscaya ia akan hidup dengan baik dan wafat dengan baik, ia akan dibersihkan dari kesalahan bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya.

Al-Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ahuma, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ، قَالَ: فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ اْلأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، أَوْ قَالَ: فِي نَحْرِي، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اْلأَرْضِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَدْرِي فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ اْلأَعْلَى، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ فِي الْكَفاَّرَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمَكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى اْلأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.”

‘Malam tadi Rabb-ku datang kepadaku dalam bentuk yang paling indah, aku menyangkan bahwa itu terjadi di dalam mimpi. Kemudian Dia berfirman kepadaku, ‘Wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang menjadi bahan pembicaraan para Malaikat [8]?’ Aku menjawab, ‘Aku tidak tahu.’ Lalu Allah meletakkan tangan-Nya di antara kedua pundakku, sehingga aku merasakan dingin di dada atau di dekat tenggorokan, maka aku tahu apa yang ada di langit dan bumi. Allah berfirman, ‘Wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang menjadi bahan pembicaraan para Malaikat?’ Aku menjawab, ‘Ya, aku tahu. Mereka membicarakan al-kafarat.’ Al-kafarat itu adalah berdiam di masjid setelah shalat, melangkahkan kaki menuju shalat berjama’ah, dan menyempurnakan wudhu’ dalam keadaan yang sangat dingin. Barangsiapa yang melakukannya, maka ia akan hidup dengan baik dan wafat dengan baik pula, ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari di mana ia dilahirkan dari (rahim) ibunya.” [9]

Allaahu Akbar! Sungguh sangat agung pahala orang-orang yang melakukan tiga amalan seperti itu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menjaga amalan ini, aamiin yaa Rabbal ‘aalamiin.

Pantas kiranya jika kita mengungkapkan dua pertanyaan tentang tetap duduk di masjid setelah shalat dengan berusaha untuk menjawab masing-masing pertanyaan tersebut -dengan izin Allah Subhanahu wa Ta’ala- yaitu:

Pertama: Apakah untuk mendapatkan shalawat dari para Malaikat disyaratkan untuk berdiam di masjid, tempat ia melaksanakan shalat, atau ia mendapatkannya walaupun ia pindah ke masjid yang lainnya?

Untuk menjawab pertanyaan ini saya akan membawakan apa yang diungkapkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dan al-‘Allamah al-‘Aini ketika mereka berdua menjelaskan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ.

“Maka jika seseorang melaksanakan shalat, senantiasa para Malaikat bershalawat kepadanya selama ia berada di masjid.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: “Makna dari mushalla adalah sebuah tempat yang biasa digunakan untuk shalat dalam bentuk sebuah masjid. Dan aku mengira bahwa redaksi ini melihat kepada suatu kebiasaan, artinya seandainya seseorang pindah ke masjid lain dan terus dengan niatnya semula untuk menunggu shalat, maka ia tetap mendapatkan pahala yang dijanjikan baginya.” [10]

Al-‘Allamah al-‘Aini berkata: “Kata مُصَلاَّهُ -dengan mim yang didhammahkan- adalah sebuah tempat yang digunakan untuk melaksanakan shalat. Aku mengira redaksi ini melihat kepada suatu kebiasaan. Artinya, seandainya seseorang pindah ke masjid lain dan terus dengan niatnya semula untuk menunggu shalat, maka ia tetap mendapatkan pahala yang dijanjikan untuknya.”[11]

Kedua: Apakah para wanita yang biasa duduk di tempat shalatnya di rumah mendapatkan pahala yang ditetapkan bagi kaum lelaki yang duduk di masjid, yaitu shalawat dari para Malaikat?

Saya jawab: Diharapkan -dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta’ala- bahwa mereka juga mendapatkan pahala yang telah ditetapkan, karena mereka semua tidak diwajibkan untuk datang ke masjid, bahkan shalat di rumah mereka lebih utama daripada shalat di masjid. Oleh karena itu, duduk di tempat shalat mereka di rumah tentu akan lebih baik daripada duduk di masjid. Wallaahu Ta’aalaa a’lamu bish shawaab.

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baaz rahimahullah telah menjawab pertanyaan yang sama dengan pertanyaan tersebut:

Pertanyaan: Apakah berdiam di rumah setelah shalat Shubuh untuk membaca al-Qur-an sampai matahari terbit, lalu ia melaksanakan shalat sunnah Syuruq dua rakaat sama pahalanya dengan berdiam di masjid?

Jawaban: Ini adalah sebuah amalan yang sangat agung dan memiliki pahala yang sangat banyak. Akan tetapi, zhahir hadits yang menyebutkan hal tersebut mengandung makna bahwa pahalanya tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang melakukannya di dalam masjid.

Akan tetapi jika seseorang melakukan shalat Shubuh di rumahnya karena sakit atau karena takut, lalu ia duduk di tempat shalatnya untuk berdzikir kepada Allah dan membaca al-Qur-an sampai matahari terbit, setelah itu ia melaksanakan shalat sunnah Syuruq dua rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang diterangkan dalam hadits. Karena dalam keadaan tersebut ia memiliki udzur sehingga melaksanakan shalat di rumah.

Demikian pula yang dilakukan oleh seorang wanita yang duduk di tempat shalatnya setelah melaksanakan shalat Shubuh untuk berdzikir dan membaca al-Qur-an sampai matahari terbit, lalu ia melaksanakan shalat sunnah dua rakaat, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan pahala yang sama seba-gaimana yang diungkapkan dalam hadits tentangnya.

[Disalin dari buku Man Tushallii ‘alaihimul Malaa-ikatu wa Man Tal‘anuhum, Penulis Dr. Fadhl Ilahi bin Syaikh Zhuhur Ilahi, Judul dalam Bahasa Indonesia: Orang-Orang Yang Di Do’aka Malaikat, Penerjemah Beni Sarbeni, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir]

Footnote

[1]. مَا لَمْ يُحْذِثْ maknanya, selama wudhu’nya belum batal. (Mir-qaatul Mafaatiih II/408).

[2]. Al-Musnad (XVI/32 no. 8106). Syaikh Ahmad Syakir berkata, “Ini adalah hadits yang shahih.” (Catatan pinggir ki-tab al-Musnad XVI/32).

[3]. Al-Musnad (II/292 no. 1218). Syaikh Ahmad Syakir menghasankan sanadnya, lihat catatan pinggir kitab al-Musnad (XVI/32).

[4]. Al-Musnad (II/305-306 no. 1250). Syaikh Ahmad Syakir menghasankan sanadnya, lihat catatan pinggir kitab al-Musnad (II/305). Syaikh Syu’aib al-Arnauth dan kawan-kawannya berkata, “Hadits ini hasan li ghairihi. Di dalam pembahasan ini ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (no. 659) dan Imam Muslim (no. 649) dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dengan redaksi:

الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.

“Para Malaikat akan selalu bershalawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia tetap berada di dalam masjid, selama wudhu’nya belum batal. Dan para Malaikat mengucapkan: ‘Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.’” (Catatan pinggir kitab al-Musnad II/407-408, cet. Mu-assasah ar-Risalah).

Syaikh Ahmad ‘Abdurrahman al-Banna berkata: “Hadits tentang bab ini memiliki banyak sekali penguat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Bukhari dan Muslim.” (Buluughul Amaani IV/53)

[5]. Al-Fat-hur Rabbani fii Tartiib Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal (IV/ 52).

[6]. Buluughul Amaani (IV/53).

[7]. Buluughul Aamani (IV/53).

[8]. Maknanya, para Malaikat yang dekat, mereka adalah para tokoh dari kalangan Malaikat yang memenuhi majelis-majelis sebagai sebuah pengagungan, mereka disifati dengan al-A’la karena tempat mereka yang tinggi atau karena kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala. (Lihat kitab Tuhfatul Ahwaadzi IV/173)

[9]. Jaami’ at-Tirmidzi bab Tafsiir al-Qur-aan ‘an Rasulillah Shallallahu ‘alaihi wa sallam surat Shaad (IV/173-174 no. 3233 dengan diringkas). Syaikh al-Albani berkata: “Hadits ini shahih.” (Shahiih Sunan at-Tirmidzi II/ 98 dan Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib I/194)

[10]. Fat-hul Baari (II/136).

[11]. ‘Umdatul Qaari’ (V/ 167).

Referensi : https://almanhaj.or.id/3294-shalawat-para-malaikat-bagi-orang-yang-duduk-di-masjid.html

Syarah Rukun Iman – Iman Kepada Allah 12

Syarah Rukun Iman – Iman Kepada Allah 12 – Tauhid Asma wa Shifat 2B

Artikel ini penggalan dari Buku Syarah Rukun Iman Karya Ustadz DR. Firanda Andirja, Lc. MA.

قَوَاعِدُ فِي صِفَاتِ اللهِ

Kaidah-kaidah Tentang Sifat-sifat Allah ﷻ

Ahlusunah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah ﷻ yang ditetapkan dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah sesuai dengan keagungan-Nya. Dimana hal ini dibangun di atas dua hal :

Pertama : Tidak berharap mengetahui sifatnya secara hakiki

Ketika bertemu dengan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah ﷻ maka hal yang paling pertama dilakukan oleh seorang Ahlusunah adalah memutuskan segala harapannya untuk mengetahui bagaimana hakikat dari sifat-sifat Allah ﷻ tersebut. Hal ini karena,

Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang dzat

Berdasarkan kaidah ini, maka sebagaimana Dzat Allah ﷻ tidak diketahui maka tentu kaifiah sifat Allah ﷻ lebih tidak diketahui, karena pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang dzat.

Contoh lainnya, ruh. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana dzat ruh dan dia terbuat dari apa. Andai didatangkan seribu ahli dan mencoba berbicara tentang ruh, niscaya akan muncul pula seribu pendapat tentang ruh tersebut. Sebagaimana dzat ruh tidak diketahui, demikian pula sifat-sifat tersebut tidak akan diketahui kecuali hanya beberapa saja yang dikabarkan oleh Nabi di dalam hadis.

Sehingga jika ruh saja yang diyakini adanya dan dekat dengan kita tetapi kaifiahnya tidak diketahui maka bagaimana lagi dengan Dzat Al-Khaliq (Sang Pencipta). Lebih dari itu, apabila Dzat Khaliq saja tidak diketahui maka bagaimana lagi dengan sifat-sifat-Nya. Dari sini, maka seseorang tidak mungkin mengetahui bagaimana istiwa’ Allah ﷻ, bagaimana turunnya Allah ﷻ, dan sifat-sifat lainnya.

Persamaan dalam nama dan sifat tidak mengharuskan kesamaan pada hakikat pemilik nama dan sifat tersebut

Kaidah ini berlaku dalam segala hal. Kita melihat gajah memiliki tangan, kaki, dan mulut, demikian pula kucing juga memiliki hal yang sama, tetapi kita saksikan kedua makhluk tersebut benar-benar berbeda. Apabila persamaan pada nama dan sifat untuk kedua makhluk tidak mengharuskan kesamaan pada hakikatnya (padahal keduanya sama-sama makhluk), maka bagaimana lagi dengan perbandingan antara makhluk dan Sang Khaliq yaitu Allah ﷻ, tentu lebih mustahil untuk memiliki kesamaan. Ditambah lagi Allah ﷻ juga menafikan hal tersebut di dalam Al-Qur’an.

Misalnya di dalam masalah penglihatan dan pendengaran, Allah ﷻ berfirman tentang Diri-Nya,

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah ﷻ memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah ﷻ adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa: 58)

Allah ﷻ kemudian berfirman tentang manusia,

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.” (QS. Al-Insan: 2)

Lalu Allah ﷻ menafikan kesamaan antara diri-Nya Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dengan makhluk yang mendengar dan yang melihat. 

Allah ﷻ berfirman,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (QS. Asy-Syura: 11)

Allah ﷻ adalah Yang Maha Mendengar, adapun manusia pendengarannya terbatas. Manusia tidak bisa mendengar dari jarak jauh, adapun Allah ﷻ mendengar segalanya, bahkan pembicaraan dalam hati Allah ﷻ juga mendengarnya. Seseorang apabila dihadapkan dengan tiga orang saja lalu mereka bertiga berbicara secara bersamaan kepadanya, maka dia tidak akan bisa menangkap pembicaraan mereka semua secara sekaligus. Adapun Allah ﷻ, jutaan manusia di Padang ‘Arafah yang berdoa dalam satu waktu, semuanya bisa didengar oleh Allah ﷻ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Risalah Tadmuriyyah memberikan contoh tentang na’imul jannah (kenikmatan surga), yaitu tentang perbandingan antara makhluk-makhluk Allah ﷻ di surga dengan makhluk-makhluk Allah ﷻ di dunia. Allah ﷻ mengabarkan bahwa di surga ada makanan, minuman, pakaian, para istri, buah-buahan, daging, khamar, susu, madu, air, perhiasan dari emas, perak, mutiara dan lainnya. Nama-nama tersebut juga ada wujudnya di dunia dari sisi makna, akan tetapi berbeda dengan yang ada di akhirat dari sisi hakikatnya.

Tentang kesamaannya dari sisi makna adalah karena Allah ﷻ berfirman,

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur’an dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).” (QS. Az-Zukhruf: 3)

Penamaan yang diberikan oleh Allah ﷻ untuk nama benda-benda tersebut baik yang ada di dunia ataupun yang ada di surga adalah sama, sebab sama-sama menggunakan bahasa Arab, sehingga semuanya bisa dimaknai dalam satu makna.

Akan tetapi dari sisi hakikat benda-benda yang memiliki kesamaan nama tersebut berbeda, dimana Allah ﷻ berfirman,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.” (QS. As-Sajadah: 17)

Juga firman Allah ﷻ dalam hadis qudsi,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

“Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas di benak manusia.” ([3])

Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhu berkata,

لا يُشْبِهُ شَيءٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ مَا فِي الدُنْيَا إِلَّا فِي الأَسْمَاءِ

“Tidak ada yang serupa antara apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia, selain nama.” ([4])

Jika saja sesama makhluk memiliki suatu sifat yang sama namanya namun ternyata hakikatnya berbeda, maka perbedaan hakikat antara makhluk dan Khaliq tentu lebih nyata.

——-

Footnote:

([3]) HR. Bukhari No. 3244 dan Muslim No. 2824.

([4]) Tafsir Ibn Katsir (1/205).

ANTARA SABAR, RIDHO DAN BERSYUKUR

ANTARA SABAR, RIDHO DAN BERSYUKUR 🌿

🌐 https://bbg-alilmu.com/archives/58642

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rohimahullah berkata,

“Sabar (menghadapi musibah) hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama..

Derajat yang lebih tinggi dari sabar adalah ridho terhadap ketetapan Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum ridho saat menghadapi musibah adalah wajib. Sementara itu, ulama yang lain berpendapat hukumnya sunnah, dan inilah pendapat yang benar..

Berikutnya, tingkatan di atas ridho adalah bersyukur kepada Allah atas musibah tersebut.

Dia justru menilai bahwa musibah tersebut termasuk bagian dari nikmat Allah atasnya. Sebab, Allah menjadikan musibah tersebut sebagai :

– sebab terhapusnya

  kesalahan-kesalahannya,

– terangkatnya kedudukannya,

– kembalinya kepada Allah,

– ketundukkannya serta

  kepasrahannya kepada Allah, dan

– sebab keikhlasannya dalam

  tawakalnya kepada Allah semata,

  juga berharapnya hanya kepada

  Allah bukan kepada makhluk-Nya..”

Sebagaimana disarikan dari sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam :

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

“Tidaklah rasa capek, rasa sakit (yang terus menerus), kekhawatian, rasa sedih, bahaya, kesusahan menimpa seorang muslim sampai duri yang menusuknya kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan musibah tersebut.” (HR. Bukhari no. 5641)

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika melihat (mendapatkan) sesuatu yang dia sukai, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

‘[Alhamdulillahilladzi bi nimatihi tatimmush sholihat] Segala puji hanya milik Allahyang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna.’ Dan ketika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan,

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

‘[Alhamdulillah ala kulli hal] Segala puji hanya milik Allah atas setiap keadaan’.” (HR. Ibnu Majah)

[ al-Furqon Bayna Auliya ar-Rohmana wa Auliya asy-Syaithon hlm. 143 ]

JANGAN BERALASAN MENGIKUTI MAZHAB SYAFI’I

JANGAN BERALASAN MENGIKUTI MAZHAB SYAFI’I ATAU MENGAKU MAZHAB SYAFI’I LANTARAN INGIN MENINGGALKAN SHALAT BERJAMA’AH DI MASJID. 💦 SHALAT BERJAMA’AH DI MASJID ADALAH WAJIB. ‼️

.

.

Banyak orang yang mengaku bermazhab Syafi’iyah namun mengatakan Shalat Wajib 5 waktu itu TIDAK WAJIB BERJAMA’AH di Masjid dengan beralasan bahwa mazhab Syafi’i tidak mengatakan wajib. Dan yang mengatakan shalat 5 waktu berjama’ah itu wajib di masjid adalah Mazhab Hambali.

.

Padahal Shalat Wajib 5 waktu itu hukumnya wajib berjama’ah di masjid adalah Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan ketika telah berhadapan dengan Sunnah, maka para ulama Mazhab pun membuang pendapat Mazhab (pandangan) nya sejauh mungkin demi mengikuti Sunnah. Jadi, Shalat Wajib 5 waktu itu hukumnya WAJIB BERJAMA’AH di Masjid bagi laki-laki.

.

Sekarang, yang kedua, mereka beralasan bahwa Shalat 5 waktu TIDAK WAJIB berjama’ah di Masjid beralasan dengan Mazhab Syafi’i.

.

Padahal ! Imam Asy Syafi’i rahimahullah saja MEWAJIBKAN shalat 5 waktu berjama’ah di Masjid, begitu pun juga para Ulama pembesar Mazhab Syafi’i. Jadi Jangan mengarang bebas demi mengikuti hawa nafsu.

.

Imam Syafi’i rahimahullah berkata,

.

Allah Subhanahu wa Ta’ala menyebutkan tentang adzan dalam firman-Nya

.

“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk mengerjakan shalat, mereka menjadikannya sasaran ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah mereka benar-benar kaum yang tidak mempergunakan akal. “

.

– QS Al Ma’idah [5] : 58

.

Allah berfirman pula

.

“Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual-beli.”

.

– QS Al Jumu’ah [62] : 9

.

Allah Subhanahu wa Ta’ala mewajibkan shalat Jum’at, dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mensunahkan adzan bagi shalat-shalat yang diwajibkan. Kemungkinan diwajibkannya mengerjakan shalat berjamaah pada selain shalat Jum’at adalah sebagaimana diperintahkan mengerjakan shalat Jum’at dan meninggalkan jual-beli.

.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengerjakan shalat berjamaah, baik saat safar (dalam perjalanan) maupun saat mukim (berdomisili), baik saat kondisi keamanan tidak menentu maupun di saat keadaan terkendali (aman). 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

.

“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu.”

.

– QS. An-Nisa [4] : 102

.

Imam Syafi’i berkata,

.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruh kepada orang yang mengerjakan shalat agar mengerjakannya dalam keadaan tenang, dan beliau memberikan keringanan untuk tidak berjamaah jika ada halangan seperti yang akan saya sebutkan, Insya Allah.

.

KESIMPULAN YANG DAPAT SAYA (IMAM ASY-SYAFI’I) KEMUKAKAN BERDASARKAN KITABULLAH DAN SUNNAH ADALAH TIDAK HALAL MENINGGALKAN SHALAT BERJAMAAH PADA SETIAP PELAKSANAAN SHALAT FARDHU, SEHINGGA TIADA SUATU KELOMPOK PUN DARI ORANG-ORANG YANG MUKIM (DOMISILI) MAUPUN YANG SAFAR MELAINKAN MENEGAKKANNYA DI ANTARA MEREKA.

.

Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

.

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku bermaksud untuk menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan mereka untuk mengerjakan shalat, lalu dikumandangkan adzan untuk shalat. Kemudian aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang banyak. Kemudian aku berpaling kepada orang-orang yang terlambat hadir dan aku bakar rumah-rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, apabila salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan memperoleh daging gemuk pada tulang atau daging yang menempel di antara tapak kaki kambing, niscaya ia akan menghadiri Shalat Isya.”

.

Imam Syafi’i berkata,

.

Serupa pula apa yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau berkeinginan untuk membakar rumah-rumah suatu kaum yang meninggalkan shalat Isya karena kemunafikan, Wallahu a’lam

.

SAYA TIDAK MEMBERI KERINGANAN KEPADA ORANG-ORANG YANG SANGGUP MELAKSANAKAN SHALAT JAMAAH UNTUK MENINGGALKANNYA, KECUALI KARENA UDZUR.

.

Apabila seseorang meninggalkan shalat berjamaah lalu ia mengerjakannya sendiri, maka ia tidak perlu mengulanginya, baik ia mengerjakan sebelum imam memulai shalat atau sesudahnya selain shalat Jum’at. Sesungguhnya orang yang mengerjakan shalat Zhuhur sebelum imam mengerjakan shalat Jum’at, maka ia harus mengulanginya, karena shalat Jum’at dengan berjamaah adalah fardhu.

.

Allahu a’lam

.

Setiap shalat jamaah yang dikerjakan oleh seseorang, baik di rumahnya atau di masjid kecil atau besar, sedikit jamaahnya atau banyak, maka hal itu telah memadai.

.

– Kitab Al-Umm 5/149. Bab Pembahasan Tentang Shalat. Shalat Berjamaah

.

Dapat disimpulkan dari perkataan Imam Asy-Syafi’i rahimahullah sendiri yaitu

.

“KESIMPULAN YANG DAPAT SAYA (IMAM ASY-SYAFI’I) KEMUKAKAN BERDASARKAN KITABULLAH DAN SUNNAH ADALAH TIDAK HALAL MENINGGALKAN SHALAT BERJAMAAH PADA SETIAP PELAKSANAAN SHALAT FARDHU”

.

Dan

.

“SAYA TIDAK MEMBERI KERINGANAN KEPADA ORANG-ORANG YANG SANGGUP MELAKSANAKAN SHALAT JAMAAH UNTUK MENINGGALKANNYA”

.

Bahwasannya ini menunjukkan Imam asy-Syafi’i rahimahullah (wafat 204 H) SANGAT MEWAJIBKAN UNTUK SHALAT BERJAMA’AH bagi setiap pelaksanaan Shalat Fardhu dan haram untuk meninggalkannya.

.

Dan lucunya banyak yang mengaku-aku bermazhab Syafi’iyah dan mengaku-aku berfiqh Syafi’iyah yang notabene Mazhab terbesar di Indonesia TAPI ENGGAN UNTUK SHALAT BERJAMA’AH DI SETIAP PELAKSANAAN SHALAT FARDHU ?

.

CATATAN :

.

Hadits yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi’i rahimahullah terdapat dalam HR. Bukhari no. 608, 2242, 6683| Fathul Bari no. 644, 2420, 7224, Muslim no. 1040, 1043 | Syarh Shahih Muslim no. 651, 652, Abu Dawud no. 461, 462 | no. 548, 549, Tirmidzi no. 201 | no. 217, Nasa’i no. 839 | no. 848, Ibnu Majah no. 783 | no. 791, Malik no. 266 | no. 296 dan Ahmad no. 7026,  8535, 8549, 9720, 10383, 10539

.

BAGAIMANA PENDAPAT ULAMA PEMBESAR MAZHAB SYAFI’I SENDIRI ?

.

Imam Nawawi rahimahullah berkata,

.

“Hukum shalat berjamaah adalah FARDHU ‘AIN namun bukan syarat sah shalat. Pendapat ini merupakan pendapat dari dua ulama besar mazhab syafi’i yang memiliki kemampuan mendalam dalam bidang fiqh dan hadits yaitu Abu Bakar Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mundzir.”

.

– Al-Majmu’, IV/75

.

Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata

.

“Hukum shalat berjamaah FARDLU ‘AIN merupakan pendapat sejumlah ulama pakar hadits yang bermazhab syafi’i, yaitu Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir dan Ibnu Hibban.”

.

– Fathul Baari, II/126

.

Abu Tsaur rahimahullah berkata

.

“SHALAT BERJAMAAH ITU WAJIB. Tidak boleh seorang pun meninggalkannya kecuali karena ada uzur yang menghalanginya.”

.

– Al-Ausath fi As-Sunan wa Al-Ijma’ wa Al-Ikhtilaf, IV/138

.

Imam Tirmidzi rahimahullah (wafat 279 H) yang merupakan MURID DARI AL-HUMAIDI RAHIMAHULLAH (WAFAT 219 H), YANG MERUPAKAN MURIDNYA IMAM ASY-SYAFI’I RAHIMAHULLAH (WAFAT 204 H) berkata,

.

Hadits Abu Hurairah ini derajatnya shahih. Telah diriwayatkan dari sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan banyak jalur, mereka mengatakan,

.

“Barangsiapa mendengar adzan lalu tidak memenuhi panggilannya, maka tidak ada shalat baginya.”

.

Dan sebagian para ahli ilmu berkata,

.

“Hal ini sangat ditekankan dan tidak dan keringanan bagi seseorang untuk meninggalkan shalat berjama’ah kecuali dengan udzur.”

.

– HR. Tirmidzi no. 201 | no. 217

Syarah Rukun Iman – Iman Kepada Allah 12 – Tauhid Asma wa Shifat

Syarah Rukun Iman – Iman Kepada Allah 12 – Tauhid Asma wa Shifat 2A

Artikel ini penggalan dari Buku Syarah Rukun Iman Karya Ustadz DR. Firanda Andirja, Lc. MA.

قَوَاعِدُ فِي صِفَاتِ اللهِ

Kaidah-kaidah Tentang Sifat-sifat Allah ﷻ

Oleh DR. Firanda Andirja, Lc. MA.

Selanjutnya penulis akan menyebutkan kaidah-kaidah yang urgen yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kaidah-kaidah tersebut adalah :

Kaidah Pertama

صِفَاتُ اللهِ كُلُّهَا كَامِلَةٌ لاَ نَقْصَ فِيْهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوْهِ

Semua sifat-sifat Allah ﷻ sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi mana pun

Contoh, sifat الْحَيَاةُ (Maha Hidup) adalah sifat Allah ﷻ yang bermakna kehidupan sempurna yang azali dan abadi, tidak didahului dengan ketiadaan dan juga tidak diakhiri dengan kematian. 

Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيءٌ غَيْرُهُ

“Sesungguhnya Allah ﷻ ada tanpa permulaan, tidak suatu apa pun selain Dia.” ([1])

Berbeda dengan manusia yang bermula dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kematian. Allah ﷻ berfirman,

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا

“Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?.” (QS. Al-Insan: 1)

Begitu juga perkataan Allah ﷻ kepada Nabi Zakariya ‘alaihissalam,

قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

” (Allah ﷻ) berfirman, ‘Demikianlah.’ Tuhanmu berfirman, ‘Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali.” (QS. Maryam: 9)

Demikian juga ketika manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat lalu diberikan kehidupan abadi -apakah di surga atau di neraka- maka keabadian mereka bukan independent (لِذَاتِهِ) akan tetapi karena diabadikan oleh Allah. Lain halnya dengan Allah yang hidupNya dan keabadianNya adalah secara dzatNya sendiri.

Kaidah Kedua

ظَوَاهِرُ نُصُوْصِ الصِّفَاتِ تُفْهَمُ مَعَانِيْهَا لاَ كَيْفِيَّتُهَا

Dzahir dari nas-nas sifat dari sisi maknanya bisa dipahami tapi dari sisi kaifiahnya tidak bisa dipahami

Contoh : sifat السَّمْعُ (mendengar) Allah ﷻ bisa dipahami maknanya yaitu mendengar sesuatu yang didengar, namun kaifiah mendengar-Nya Allah ﷻ tidak bisa dipahami.

Dalam menyikapi dzahir nas-nas berkaitan dengan sifat Allah ﷻ maka manusia terbagi ke dalam tiga golongan:

● Muawwilah (para penakwil), mereka mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Allah ﷻ bukan dzahirnya, sehingga ayat-ayat tersebut harus ditakwil. Seperti sifat istiwa’ dimaknai dengan istaula (menguasai)

● Mufawwidhah, mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Allah ﷻ bukan dzahirnya dan juga maknanya tidak mungkin untuk diketahui, sehingga semuanya diserahkan kepada Allah ﷻ. Seperti sifat istiwa’ tidak mereka maknai dengan sesuatu apa pun.

● Ahlusunah, mereka membiarkan makna ayat sesuai dzahirnya tanpa membagaimanakan, atau dengan kata lain bahwa yang Allah ﷻ maksud adalah sesuai dzahir ayat, hanya saja kita serahkan kepada Allah ﷻ bagaimana kaifiahnya. Seperti sifat istiwa’ mereka maknai dengan “di atas” dan beberapa makna lainnya sesuai konsekuensi bahasa Arab, akan tetapi “di atas”nya Allah ﷻ tidak diketahui bagaimana kaifiahnya.

Kesimpulan manhaj Akidah Ahlusunah dalam menetapkan sifat-sifat Allah ﷻ adalah

“Menetapkannya secara hakikatnya dan meyakini bahwa hakikatnya tidak mungkin diketahui, namun pasti menyelisihi hakikat sifat-sifat makhluk”. Hal ini terangkum dalam penjelasan Abu Ísa At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya. Beliau berkata,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَال سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ((أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ)) وَ((يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ))

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنْ الرِّوَايَاتِ مِنْ الصِّفَاتِ وَنُزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالُوا قَدْ تَثْبُتُ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلَا يُتَوَهَّمُ وَلَا يُقَالُ كَيْفَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَمِرُّوهَا بِلَا كَيْفٍ وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَقَالُوا هَذَا تَشْبِيهٌ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابهِ الْيَدَ وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ فَتَأَوَّلَتْ الْجَهْمِيَّةُ هَذِهِ الْآيَاتِ فَفَسَّرُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا فَسَّرَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ آدَمَ بِيَدِهِ وَقَالُوا إِنَّ مَعْنَى الْيَدِ هَاهُنَا الْقُوَّةُ، وقَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّمَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ إِذَا قَالَ يَدٌ كَيَدٍ أَوْ مِثْلُ يَدٍ أَوْ سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ فَإِذَا قَالَ سَمْعٌ كَسَمْعٍ أَوْ مِثْلُ سَمْعٍ فَهَذَا التَّشْبِيهُ وَأَمَّا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَدٌ وَسَمْعٌ وَبَصَرٌ وَلَا يَقُولُ كَيْفَ وَلَا يَقُولُ مِثْلُ سَمْعٍ وَلَا كَسَمْعٍ فَهَذَا لَا يَكُونُ تَشْبِيهًا وَهُوَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابهِ ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ))

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin ‘Ala’ telah menceritakan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepada kami ‘Abbad bin Manshur telah menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Muhammad dia berkata, saya mendengar Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya Allah ﷻ menerima sedekah dengan tangan kanan-Nya lalu mengembangkannya untuk kalian sebagaimana kalian membesarkan anak kuda kalian, sampai-sampai sesuap makanan akan menjadi sebesar gunung Uhud’. Dan Hal ini dibenarkan di dalam Al-Qur’an pada firman Allah ﷻ  ‘Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah ﷻ menerima Taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat’ (At-Taubah: 104) dan firman Allah ﷻ, ‘Allah ﷻ memusnahkan riba dan menyuburkan (mengembangkan) sedekah.’ (QS. Al-Baqarah: 276)

Abu ‘Isa berkata, ‘ini adalah hadis hasan sahih’. Dan telah diriwayatkan dari ‘Aisyah dari Nabi Muhammad ﷺ seperti hadis di atas. Para ulama telah memberi penjelasan tentang hadis di atas dan hadis-hadis lain yang memuat sifat-sifat Rabb dan tentang turun-Nya Allah ﷻ setiap malam ke langit dunia, mereka berkata, riwayat-riwayat tersebut semuanya sahih dan wajib untuk diimani serta tidak boleh dikhayalkan dan tidak dipertanyakan bagaimana hakikat sifat tersebut. Demikian diriwayatkan dari Malik bin Anas, Sufyan bin ‘Uyainah, Abdullah bin Al-Mubarak mereka semuanya berkata tentang sifat-sifat Allah ﷻ, أَمِرُّوهَا بِلَا كَيْفٍ ‘Tetapkanlah/Imanilah sifat-sifat tersebut sebagaimana telah diriwayatkan tanpa mengatakan bagaimana hakikatnya’, demikianlah perkataan para ulama Ahlusunah wal Jamaah.

Adapun golongan Jahmiyah, mereka mengingkari riwayat-riwayat tersebut bahkan mengatakan bahwa menetapkan sifat untuk Allah ﷻ merupakan tasybih (menyerupakan Allah ﷻ dengan hamba-Nya). Padahal Allah ﷻ telah menyebutkan dalam banyak ayat sifat tangan, pendengaran, dan penglihatan, maka Jahmiyah pun menakwil sifat-sifat tersebut dan menafsirkannya tidak seperti penafsiran para ulama. Jahmiyah berkata, ‘Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menciptakan Adam dengan tangan-Nya’, dan mereka mengatakan makna tangan ialah kekuatan. Ishaq bin Ibrahim berkata, ‘Yang dinamakan dengan tasybih ialah jika dia mengatakan tangan Allah ﷻ seperti tangan makhluk, pendengaran Allah ﷻ seperti pendengaran makhluk. Jika ternyata dia mengatakannya maka itu merupakan tasybih. Adapun jika dia mengatakan sebagaimana Allah ﷻ berfirman, bahwa Allah ﷻ memiliki tangan, pendengaran, dan penglihatan tanpa menyatakan bagaimana hakikatnya serta tidak menyamakannya dengan sifat makhluk, maka hal ini tidak termasuk tasybih dan ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, ‘Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat.” (QS Asy-Syuraa : 11) ([2])

Kesimpulan dari pernyataan At-Tirmidzi di atas :

Pertama : Manhaj Ahlusunah, yaitu manhaj para ulama adalah mengimani ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis sifat tanpa menanyakan bagaimananya.

Kedua : Manhaj Jahmiyah adalah menafsirkan ayat-ayat sifat tersebut tidak sebagaimana penafsiran para ulama, seperti menyatakan bahwa Allah ﷻ tidak punya tangan, Allah ﷻ tidak pernah menciptakan Nabi Adam ‘alaihissalam dengan tangan-Nya, namun makna tangan adalah kekuatan atau kenikmatan.

Ketiga : Jahmiyah menakwil ayat-ayat sifat tersebut karena takut terjerumus dalam tasybih, akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa yang dinyatakan tasybih adalah jika menyatakan bahwa sifat Allah ﷻ seperti sifat makhluk.

—–

([1]) HR. Bukhari No. 3191.

([2]) HR. Tirmidzi No. 662.

Create your website with WordPress.com
Get started