TINGKATAN  KEIHSANAN DALAM MU’AMALAH

TINGKATAN  KEIHSANAN  DALAM  MU’AMALAH

Terdapat enam tingkatan keihsanan bagi orang-orang yang berjual-beli:

Pengelabuan mata (helah) dalam perjualbelian

Menanggung kerugian

Membayar dan melunas hutang dengan ihsan

Cara membayar hutang

Persetujuan kurang harga

Berurusan dengan fakir miskin

1. Pengelabuan mata (helah) dalam berjualbeli

Hendaklah ia tidak mengelabui mata rakannya dalam berjual beli terhadap barang-barang yang biasanya tidak boleh dilakukan pengelabuan. Adapun pengelabuan itu pada asalnya memanglah dibolehkan dalam melakukan jual beli, kerana tujuan utama dari berjual beli itu ialah untuk mendapatkan keuntungan dan ia tidak akan berhasil melainkan dengan taktik dan pengelabuan yang tertentu.

Meskipun begitu maka hendaklah bahagian keuntungan itu jangan terlalu jauh. Sesiapa yang cukup dengan sedikit keuntungan akan larislah perniagaannya dengan baik, dan dari keuntungan-keuntungan yang sedikit itu, lama-lama menjadi bukit. Itulah yang dikatakan perniagaan yang diiringi dengan keberkatan.

2. Menanggung kerugian

Seseorang pembeli yang membeli makanan dari seorang yang lemah ekonominya, ataupun membeli sesuatu barang dari seorang yang miskin, sebaiknya ia menanggung sedikit kerugian dari mereka itu dan cuba mengambil jalan mudah. Dengan itu dia akan menjadi seorang yang berbuat baik, dan termasuk ke dalam sabda Nabi s.a.w.:

“Allah merahmati orang yang mudah jualannya dan orang yang mudah pembeliannya.”

Adapun menanggung kerugian dari seorang kaya, maka itu bukanlah sifat yang terpuji, malah itu adalah mensia-siakan harta tanpa mendapat apa-apa pahala atau kepujian.

Kebanyakan para salaf sentiasa berjimat-cermat bila membeli sesuatu barang. Meskipun begitu keadaannya, tetapi mereka sentiasa memberikan orang ramai banyak dari harta kekayaannya.

Ada yang bertanya mengapa sikap tuan-tuan macam itu? Mereka menjawab: Sesungguhnya orang yang memberi itu, memberikan dari kelebihannya, manakala orang yang mengelabui mata (membuat helah) dalam berjual beli itu, dia mengacau fikiran.

3. Membayar dan melunas hutang dengan ihsan

Dalam menunaikan harga atau nilai barang, serta membayar semua hutang dengan cara berihsan, kadang-kadang dengan memaafkan hutang itu sekaligus, atau menggugurkan sebahagiannya.

Kadang-kadang dengan memberi tempoh, atau menangguhkannya ke masa yang panjang. Dan kadang-kadang dengan mempermudahkan, sehingga terdapat mata wang yang sah. Semua itu hukumnya harus dan amat digalakkan sekali.

Dalam sebuah sabda Rasulullah s.a.w.:

“Sesiapa yang meminjamkan satu dinar kepada seseorang pada sesuatu masa yang tertentu, maka baginya setiap hari sedekah sehingga sampai tempohnya. Apabila cukup tempohnya, lalu diperpanjangkan lagi tempohnya, maka baginya setiap sehari sedekah seperti banyaknya hutang itu.”

Rasulullah s.a.w. pernah memerhatikan seseorang menagih hutang kepada yang lain, lalu baginda mengisyaratkan supaya dia memaafkan separuh dari hutang itu. Penagih hutang bersetuju, lalu baginda berkata kepada yang berhutang: Ayuh, bayar segera!

4. Cara membayar hutang

Sayugialah hendaknya dibayar hutang itu dengan secara baik, iaitu orang yang berhutang itu sendiri pergi mendapatkan orang yang menghutangkan dan jangan sampai ia menyusahkan orang yang mempunyai hak itu datang menuntutnya Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

“Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik cara menunaikan hutangnya”.

Orang yang berhutang, bila mendapat kelapangan, hendaklah segera menyelesaikan hutangnya, walaupun tempohnya belum sampai lagi.

Jika telah sampai waktunya, sedangkan ia tidak mempunyai wang untuk membayar, hendaklah ia berniat di dalam hati, bahawa ia akan membayar hutangnya itu bila mampu.

Jika orang yang mempunyai hak menuntutnya dengan kata-kata yang kasar atau sebagainya, hendaklah ia bersabar dan menahan marah. Malah sebaliknya, hendaklah ia menjawab dengan lemah lembut dan nada suara yang rendah, iaitu mengikut perilaku Rasulullah s.a.w. sewaktu baginda dituntut oleh orang yang menagih hutang daripadanya dengan cara yang kasar; lalu setengah para sahabat mahu bertindak terhadap orang itu, maka Rasulullah menahan mereka sambil menyeru: Biarkanlah ia dengan sikapnya, kerana orang yang mempunyai hak itu ada jalan untuk berkata apa saja.

Dari cara berihsan atau berbuat baik juga, hendaklah ia bersifat belas kasihan terhadap orang yang berhutang yang tidak mampu untuk membayar hutangnya, bila menjatuhkan hukuman ke atasnya.

5. Pengurangan harga

Hendaklah ia bersetuju mengurangkan harga, bila pembeli meminta pengurangan: iaitu setelah selesai akad jual beli, sebab ia tidak mungkin meminta pengurangan harga, melainkan ia telah merasa menyesal di dalam hati, ataupun setelah terasa sesuatu mudharat tertimpa atas dirinya kerana jual beli itu.

Maka tidak semestinya si penjual merasa senang hati, sebab kemudaratan saudaranya itu berpunca dari dirinya. Dalam sebuah sabda:

“Sesiapa yang mengurangkan harga pembelian seseorang yang merasa menyesal atas jual belinya, nescaya Allah akan mengurangkan kesalahannya di Hari Kiamat”

6. Berurusan dengan fakir miskin

Hendaklah ia menguruskan jual belinya terhadap kaum fakir miskin dengan segala kelonggaran yang boleh. Dalam pada itu, ia berniat di dalam hati tidak akan menuntut jika mereka dalam kesusahan.

Para salaf Saleh biasanya berkata kepada si fakir: Ambillah apa yang engkau hajati, bila ada kelapangan barulah bayar. Kalau tidak, maka anggaplah ia sebagi halal dan sedekah. Begitulah caranya para salaf mengurus perniagaannya.

Kesimpulannya perniagaan itu ialah puncak ujian seseorang. Di sinilah dapat di uji agama seseorang dan kawara’annya.

SIKAP SEORANG PENIAGA TERHADAP AGAMANYA

SIKAP SEORANG PENIAGA TERHADAP AGAMANYA

Tiadalah patut seseorang peniaga melebihkan urusan keduniaannya, sehingga ia terlalai pula dari urusan keakhiratannya. Kalau demikian sikapnya, tentulah seluruh umurnya akan menjadi sia-sia belaka dan perniagaannya menjadi rugi.

Apa yang terlepas dari keuntungan mengenai urusan akhirat, tidak dapat digantikan dengan keuntungan yang diperolehi di dunia. Dengan itu jadilah ia sebagai seorang pembeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.

Orang yang waras fikirannya harus merasa diri sendiri, ialah dengan secara mengawas modalnya manakala modal yang dimaksudkan di sini ialah agamanya dan amalannya dalam menjalankan perintah dan tegahan Allah s.w.t.

Seseorang yang ingin menyandarkan simpati terhadap agamanya tidak akan dapat berbuat demikian, melainkan dengan perkara perkara yang berikut:

1. Bersih niatnya dari sejak ia memulakan perniagaanya; iaitu hendaklah ia berniat menjalankan perniagaan itu, supaya ia terhindar dari meminta-minta dari orang ramai, dan menjauhi perasaan tamak dalam diri dengan menginginkan hak orang lain.

Hendaklah ia memadai dengan apa yang diperolehinya sebagai rezeki yang halal, juga dengan maksud supaya segala keuntungan yang diperolehi itu dapat menolong dirinya dalam menjalankan urusan-urusan keagamaan, serta mencukupi makan-minum anak isteri di rumah agar ia tergolong orang-orang yang berjihad dalam lapangan mencari rezeki yang halal.

Dalam perniagaan itu, hendaklah ia berniat jujur terhadap sekalian kaum Muslimin, dan hendaklah ia mencintai semua makhluk Allah, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

Hendaklah ia berniat juga untuk memilih jalan keadilan dan jalan kebaikan dalam semua perkara jual belinya, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini.

Kemudian hendaklah ia berniat untuk menyuruh yang baik dan melarang jahat terhadap apa saja yang dilihatnya berlaku di dalam pasar kelak.

Semua perkara-perkara ini, jika diniatkan di dalam hati, nescaya ia menjadi seorang yang berusaha pada jalan menuju akhirat.

Dalam urusan perniagaannya kelak, jika ia mendapat keuntungan dari harta kekayaan, maka itu adalah kurnia dan tambahan dari Allah azzawajalla, tetapi jika ia rugi di dunia, nescaya ia akan beruntung pula di akhirat justeru niat-niatnya yang baik tadi.

2. Sebaik-baiknya ia berniat membuat sesuatu perusahaan atau perniagaan sebagai menunaikan suatu fardhu dari Fardhu Kifayah. Sebab jika perusahaan dan perniagaan itu diabaikan saja, tentulah akan menjadi tempang perjalanan kehidupan masyarakat dan akan leburlah keharmonian orang ramai. Untuk menjamin perjalanan kehidupan sekalian manusia, mestilah dengan adanya kerjasama dari manusia itu sendiri, sehingga setiap golongan manusia menjamin golongan yang lain dengan berbagai-bagai inisiatif.

Di antara perusahaan-perusahaan ada yang amat penting bagi kehidupan masyarakat, dan ada pula yang tidak begitu penting lantaran perusahaan itu hanya mementingkan kemewahan dan perhiasan keduniaan semata-mata. Dalam memilih perusahaan-perusahaan ini, hendaklah ia memilih perusahaan yang diperlukan untuk kemajuan masyarakat, supaya dengan menjalankan kerja-kerjanya ia dapat memenuhi keperluan-keperluan kaum Muslimin dan mencukupi kehendak-kehendak agama.

3. Jangan sampai terpengaruh sangat dengan keadaan pasaraan dunia, sehingga ia terpedaya dengannya, lalu meninggalkan sama sekali pasaran untuk akhiratnya. Yang dikatakan pasaran-pasaran untuk akhirat itu ialah amalan-amalan yang dilakukan di dalam masjid-masjid.

Allah telah berfirman:

“Orang-orang yang tiada dilalaikan oleh perniagaan dan penjual beliannya daripada berzikir kepada Allah dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat.” (an-Nur: 37)

Para Salaf Saleh sentiasa berlumba-lumba pergi ke masjid, bila mendengar azan seraya meninggalkan pasaran dan perniagaan mereka diuruskan oleh orang-orang ahli zimmah dan anak-anak kecil.

4. Janganlah hendaknya ia memadai dengan kerja-kerja yang tersebut saja, malah hendaklah ia melazimkan diri dengan berzikir kepada Allah di dalam pasar di antara orang-orang yang sifatnya sentiasa dalam kelalaian, kerana berbuat serupa itu adalah paling utama sekali.

5. Hendaklah ia tiada terlalu mengambil berat terhadap pasaran semata-mata, begitu pula dengan perniagaan saja: iaitu menjadi orang yang pertama sekali masuk ke dalam pasar dan orang yang terakhir kembali daripadanya.

6. Janganlah hendaknya ia hanya menjauhkan diri dari perkara-perkara yang sudah terang haramnya semata-mata, malah mestilah ia memelihara diri dari perkara-perkara yang syubhat juga; iaitu perkara-perkara yang masih diragukan tentang hukumnya.

Cara menjauhi perkara ini dengan menanya diri sendiri secara jujur, jika ia merasa kurang senang hendaklah ia meninggalkannya.

Jika orang membawa suatu barang kepadanya yang ia merasa syak kepadanya, hendaklah ia bertanya mengenainya terlebih dulu. Hendaklah ia menjauhkan dirinya dari berjual beli dengan barang-barang yang berasal dari penganiayaan atau pengkhianatan atau pencurian atau riba’. Semua barang-barang itu, jangan diperniagakan.

7. Hendaklah ia menjaga perjalanan perniagaannya dengan setiap pelanggan, sebab ia akan ditanya dan bertanggungjawab atas tiap-tiap sesuatu. Oleh itu hendaklah ia menyediakan diri untuk menjawab tanggungjawab itu kelak di Hari Perhisaban (Hari Kiamat).

https://bimbinganmukmin.wordpress.com/tag/bimbingan-mukminin/

PERBINCANGAN TENTANG KEUTAMAAN YANG HALAL DAN KECELAKAAN PERKARA YANG HARAM

PERBINCANGAN TENTANG KEUTAMAAN YANG HALAL DAN KECELAKAAN YANG HARAM DIBAHAGI KEPADA 3 BAHAGIAN BERIKUT:

Dari rujukan Al Quran

Dari rujukan Al Hadith

Dari atsar kisah sahabat dan yang kemudian

Berikut adalah dari rujukan Al-Quran

************

Allah telah berfirman:

“Makanlah dari yang baik (halal) dan kerjakanlah amalan yang saleh.” (al-Mu’minun: 51)

Tuhan telah memerintah kita memakan barang-barang yang baik, sebelum membuat amalan yang saleh. Makanan yang baik, maksudnya makanan yang halal.

Allah telah berfirman lagi:

“Janganlah setengah kamu, memakan harta setengah yang lain dengan cara kebatilan.” (al-Baqarah: 188)

Berfirman Allah:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak-anak yatim secara aniaya, sebenarnya mereka menelan api ke dalam perut-perut mereka, dan mereka nanti akan dihumban ke dalam neraka yang benama Sa’ir.” (an-Nisa’: 10)

FirmanNya lagi:

“Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari riba, jika kamu sekalian sebenarnya orang-orang Mu’min.” (al-Baqarah: 278)

Seterusnya Allah berfirman lagi:

“Jika kamu sekalian tidak mengerjakan, maka izinkanlah dengan peperangan dari Allah dan RasulNya.” (al-Baqarah: 279)

Dan firmanNya:

“Jika kamu bertaubat, maka bolehlah kamu mengambil semula pokok harta kamu.” (al-Baqarah: 279)

FirmanNya lagi:

“Dan barangsiapa mengulangi lagi, maka mereka itu adalah ahli-ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah: 275)

Allah s.w.t. telah menjanjikan pemakan riba pada permulaan kalinya dengan peperangan dari Allah, dan pada pengakhirannya dengan ancaman masuk neraka. Ayat-ayat yang berhubungan dengan perkara yang halal dan haram amat banyak sekali.

Seterusnya ialah perbincangan tentang keutamaan yang halal dan kecelakaan yang haram yang dirujuk dari Al Hadith:

Ibnu Mas’ud r.a telah meriwayatkan dari Rasulullah s.a.w. katanya:

“Mencari yang halal itu adalah wajib atas setiap Muslim.”

Setengah para ulama mentafsirkan Hadis berikut:

“Menuntut ilmu pengetahuan wajib atas setiap Muslim.”

Maksudnya menuntut ilmu yang boleh membezakan yang halal dan yang haram. Nyatalah maksud dari kedua Hadis tersebut itu sama.

Apabila disebutkan kepada Rasulullah s.a.w. tentang orang yang amat memberatkan urusan keduniaan, baginda bersabda:

“Betapa banyaknya orang yang rambutnya kusut-masai, badannya berdebu lantaran terlalu lama dalam pelayaran, makanannya dari yang haram dan pakaiannya dari yang haram, dan perutnya dipenuhi dari yang haram, diangkatkan kedua tangannya seraya berdoa: Wahai Tuhan! Wahai Tuhan! Bagaimana boleh Tuhan mengabulkannya.”

Bersabda Rasulullah s.a.w lagi:

“Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih utama baginya.”

Seterusnya ialah perbincangan tentang keutamaan yang halal dan kecelakaan yang haram yang dirujuk dari Atsar atau cerita-cerita para sahabat di antaranya:

Diceritakan bahawa Saiyidina Abu Bakar as-Siddiq r.a. pada suatu hari telah minum susu dari usaha seorang hamba sahayanya, kemudian tergerak hatinya untuk bertanya kepada hamba sahaya itu.

Dia berkata: Susu itu diberikan kepada saya, setelah saya meramalkan sesuatu pada sekelompok manusia.

Maka Abu Bakar pun memasukkan jarinya ke dalam mulut dan menggorek anak tekaknya untuk memuntahkan susu tadi. Saya lihat Abu bakar kemudian muntah-muntah, sehingga saya sangka isi perutnya seperti kehendak terkeluar.

Sesudah itu, Abu Bakar berdoa: Ya Allah! Ya Tuhanku! Aku memohon keampunan terhadap apa-apa yang telah mengalir dalam urat-urat apa-apa yang telah bercampur aduk di dalam tali perut.

Peristiwa serupa ini pernah juga berlaku kepada Umar Ibnul Khattab apabila beliau tersalah minum dari susu unta sedekah. Beliau juga mencucuk anak-tekaknya dengan jari sehingga termuntah-muntah.

Sahal at-Tasturi berkata: Seseorang itu tidak akan mencapai keimanan yang hakiki sehingga ada padanya empat perkara berikut:

Menunaikan segala fardhunya dengan diiringi sunnat-sunnat

Memakan yang halal dengan penuh kewara’an

Menjauhi segala larangan Allah lahir dan batin

Bersabar dalam keadaan serupa itu sehingga akhir hayat.

Bisyr al-Hafi r.a. adalah salah seorang yang terkenal kewara’annya. Ia pernah ditanya; Dari mana datangnya makananmu? Jawabnya: dari sumber yang sama kamu mendapat makananmu. Tetapi takkan sama orang yang makan sambil menangis, dengan orang yang makan sambil ketawa.

Seterusnya ia berkata: Ada tangan lebih pendek dari tangan yang lain, dan ada suapan lebih kecil dari suapan yang lain.

Demikianlah keadaan mereka itu dalam menjaga diri daripada perkara-perkara yang syubhah.

MEMBERSIHKAN DIRI DAN CARA  MEMBELANJAKAN HARTA YANG HARAM

MEMBERSIHKAN DIRI DAN CARA  MEMBELANJAKAN HARTA YANG HARAM

Ketahuilah bahawasanya setiap orang yang ingin memberikan kepada anda makanan atau hadiah, ataupun anda ingin membeli sesuatu daripadanya atau hendak memberikan sesuatu kepadanya, tidak perlulah anda memeriksa terlebih dulu, ataupun bertanyakan latar belakangnya, atau anda berkata pada diri sendiri: Ini antara hal yang belum aku meyakini penghalalannya, tidak patut aku menerima sekarang, bahkan aku harus memeriksanya terlebih dulu.

Dalam pada itu, bukanlah dalam semua hal harus mengambil sikap seperti di atas tadi, bahkan pada sesetengah persoalan harus menyelidiki dan bertanya, terutama sekali dalam perkara syubhah yang masih diragukan.

Punca keraguan itu harus ditujukan kepada orang yang mempunyai harta itu, sama ada peribadinya masih diragukan, ataupun kejujurannya memang sudah terkenal dengan adanya sangkaan yang bersandarkan kepada bukti-bukti yang tertentu.

Kemudian kepada harta bendanya pula, adakah percampuran yang haram dengan yang halal, ataupun yang haram lebih banyak dengan adanya bukti-bukti yang sah. Andaikata yang haram lebih sedikit, ataupun pada sangkaannya memang tidak mungkin ada yang haram pada hartanya ketika itu, maka memakan dari hidangannya tidaklah haram hukumnya. Tetapi sewajarnya ia menyiasat untuk meyakinkan dirinya dan kalau boleh ditinggalkan lebih baik sebagai tanda kewara’an.

Pertanyaan boleh diajukan kepada tuan punya harta itu, kiranya ia tiada terkira curang dalam usahanya. Tetapi kiranya ia memang terkenal curang, umpamanya ia tiada mengenal jalan halal dalam mengusahakan kekayaan, ataupun kata-katanya memang tidak dapat dipercayai, ataupun amanahnya masih dicurigai, maka hendaklah diajukan pertanyaan itu kepada orang lain.

Apabila perkaranya diberitahu oleh seorang yang dipercayai sekalipun seorang saja, maka berita itu harus diterima dan dipercayai.

Begitu pula, jika perkaranya diberitahu oleh orang fasik yang kebenarannya tidak dapat disangsikan, kerana tidak ada maslahat sampai ia boleh berbohong, maka boleh juga berita itu diterima dan dipercayai. Sebab maksud utama berita itu, ialah keyakinan dalam diri, dan dalam perkara serupa ini tempat yang menentukan ialah hati. Manakala hati pula mempunyai perhatian terhadap semua gerak-geri yang tersembunyi yang tidak dapat dijangkau oleh kuasa renungan lahiriah.

Oleh itu hendaklah diperhatikan perkara ini dengan sehalus-halusnya. Apabila hati merasa tenang puas, maka menghindarkan diri dari perkara-perkara yang tidak suci menjadi suatu kewajiban yang mesti.

Ketahuilah, bahawa setiap orang yang bertaubat sedangkan dalam tangannya masih ada lagi harta yang bercampur aduk dengan yang haram, maka tugas utamanya ialah membedakan yang haram dan memisahkannya tersendiri.

Sesudah itu, ada suatu tugas lain, iaitu mengeluarkannya dan membelanjakannya. Kedua perkara ini harus diperhatikan oleh orang itu dengan cara-cara berikut:

1.      Cara Memisahkan Harta Yang Haram

2.      Cara Membelanjakan Harta Yang Haram

Ulasan lanjut akan disiarkan dalam posting berikut nanti.

Ketahuilah, bahawa setiap orang yang bertaubat sedangkan dalam tangannya masih ada lagi harta yang bercampur aduk dengan yang haram, maka tugas utamanya ialah membedakan yang haram dan memisahkannya tersendiri.

Sesudah itu, ada suatu tugas lain, iaitu mengeluarkannya dan membelanjakannya. Kedua perkara ini harus diperhatikan oleh orang itu dengan cara-cara berikut:

1.      Cara Memisahkan Harta Yang Haram

2.      Cara Membelanjakan Harta Yang Haram

Ulasan lanjut akan disiarkan dalam posting berikut nanti.

Seorang yang bertaubat, dan dalam simpanannya ada sesuatu barang haram yang sudah tertentu bendanya, seperti yang diambilnya dari rampasan atau yang diamanahkan kepadanya atau sebagainya, maka perkaranya senang sekali; iaitu hendaklah ia memisahkan benda haram itu berasingan dan kembalikan kepada pemiliknya atau warisnya.

Sekiranya benda itu telah bercampur aduk, ataupun tidak dapat dipisahkan, misalnya benda yang serupa bentuknya seperti biji-bijian, mata wang, minyak; ataupun benda-benda yang boleh ditentukan seperti rumah atau pakaian, ataupun benda-benda yang serupa jenisnya dan yang biasa berlaku pada harta kekayaan, seperti seorang yang mendapat wang menerusi perniagaan tetapi dia pernah berbohong dalam setengah perniagaannya ataupun seperti seorang yang mencuri minyak lalu ia mencampurkan minyak itu dengan minyak yang dipunyainya, demikian pula jika dia melakukan yang sama pada biji-bijian, atau wangnya.

Hukumnya jika benda yang dicampurkan itu diketahui kadarnya, seperti dia mengetahui bahawa separuh dari jumlah hartanya itu adalah haram, maka wajiblah ia memisahkan kadar yang separuh lagi.

Tetapi jika ia terkeliru, maka baginya ada dua jalan:

(1) Berpegang kepada apa yang diyakininya.

(2) Berpegang kepada yang lebih diberatkan oleh sangkaanya.

Mengambil sikap yang pertama lebih utama dari segi kewara’an, iaitu dengan memiliki hanya kadar yang sudah diyakini oleh dirinya sebagai halal saja.

Masalah: Barangsiapa mewarisi harta pusaka, sedang ia tiada mengetahui dari mana harta itu diperolehi oleh orang yang mewariskannya (orang mati itu); apakah dari usaha yang halal ataupun dari usaha yang haram dan tiada pula tanda-tanda yang menentukan perkara sebenar tentang harta itu, maka para ulama sepakat menghukumkan bahawa harta itu halal.

Tetapi jika ia mengetahui bahawa harta itu bercampur dengan yang haram, malangnya ia tiada mengetahui berapa kadarnya; maka dalam misal seumpama ini hendaklah ia mengeluarkan kadar yang disangsikan haram itu setelah ia menghalusi perkara itu. Sekiranya ia mengetahui, bahawa sebahagian dari hartanya diperolehi secara penganiyaan, maka wajiblah ia mengeluarkan kadar yang disangsikan itu dengan berijtihad.

Ada pula setengah ulama mengatakan, tidak wajib ia mengeluarkan bahagian itu, dan dosanya tertimpa atas orang yang mewariskan harta itu.

Ada tiga cara untuk membersihkan diri dengan membelanjakan harta yang haram iaitu:

(1) Jika harta itu ada pemiliknya yang tertentu, maka hendaklah ia diserahkan kepadanya. Jika ia sudah mati hendaklah diserahkan kepada ali warisnya. Jika ia tidak ada di dalam negeri (ghaib), maka hendaklah ditunggu kembalinya, ataupun dikirimkan harta itu kepadanya.

Begitu pula jika harta itu bertambah atau ada hasilnya, maka hendaklah ia menyimpan segala faedah-faedah harta itu, sehingga pemiliknya kembali semula ke negeri itu, di mana harta itu harus diserahkan kepadanya.

(2) Jika harta itu tidak diketahui pemiliknya yang tertentu, dan setelah dicari tiada ditemui pula, dan tiada juga diketahui sama ada ia telah mati atau telah meninggalkan waris-waris yang tertentu.

Dalam hal ini tiada boleh dikembalikan kepada pemiliknya, malah ditahan harta itu sehingga ternyata perkaranya. Atau mungkin juga tiada boleh dikembalikan disebabkan orang yang mendakwa menjadi pemiliknya amat banyak bilangannya, sehingga sukar hendak ditentukan yang mana satu.

Dalam misal-misal yang tersebut, sewajarnyalah harta itu disedekahkan, sehingga tiada terbiar begitu saja, dan lenyap manfaatnya kepada pemilik mahupun orang lain. Sekiranya ia sendiri seorang fakir yang berhak menerima sedekah maka boleh diambil dari harta itu sekadarnya sebagai sedekah untuk dibelanjakan atas dirinya dan atas tanggungannya.

(3) Jika harta itu berasal dari rampasan perang, ataupun daripada milik badan-badan yang menguruskan kepentingan kaum Muslimin, maka hendaklah ia dibelanjakan kepada maslahat umum, seperti membina jambatan-jambatan, masjid-masjid, sekolah-sekolah agama dan jalan-jalan yang menyampaikan orang ramai ke Makkah al-Mukarramah, ataupun yang seumpamanya, yang mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seumum kaum Muslimin bersama.

https://bimbinganmukmin.wordpress.com/category/halal-haram/

Create your website with WordPress.com
Get started